Erling Lorentzen Sogge

Presentasjon av kandidat

Navn: Erling Lorentzen Sogge
Stilling: postdoktor
Foreslått av: Mathilde Becker Aarseth
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?
Eg er postdoc på prosjektet Rebel Governance in the Middle East, har sambuar og eitt barn.
Eg har tidlegare vore redaktør for Babylon: Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.
Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?
Ein ting eg trur kjem til å krevje mykje oppmerksemd i den kommande tida, er konsekvensane av heimekontor. Midlertidig tilsette, og særleg dei som ikkje tidlegare har hatt tilknyting til instituttet, kan risikere å falle under radaren, sidan dei manglar sosialt nettverk til å spørje kvardagslege spørsmål eller orientere seg i rettane dei har som tilsette ved UiO.  Terskelen for å ta kontakt med rettleiarar og andre overordna kan bli høg når alt går gjennom e-kommunikasjon. Eg tenker at det er viktig at instituttet bidreg til å motivere til/utarbeide nye tiltak for å gjerepost-Covid19-arbeidskvardagen betre, slik at alle blir inkludert i fellesskapen. Tilsette som er ein del av miljøet, presterer godt.
Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?
Eg tenker at ein god instituttstyrerepresentant må ha innsikt i avgjerdsprosessane, og ha god kommunikasjon med dei ein representerer. Ein må ha evne til å uttrykke ueinigheit, og vere villig til å finne gode kompromiss.
Publisert 10. nov. 2020 16:00 - Sist endret 11. nov. 2020 10:46