Ragnhild Johnsrud Zorgati

Presentasjon av kandidat

Navn: Ragnhild Johnsrud Zorgati
Stilling: førsteamanuensis religionsvitenskap
Foreslått av: Dag Øistein Endsjø
Alle kandidater er bedt om å presentere seg selv ved å svare på tre likelydende spørsmål:

Hvem er du?

Jeg er førsteamanuensis i religionsvitenskap med flere års erfaring som faggruppeansvarlig. Jeg ønsker å bidra til at beslutningsprosessene ved IKOS blir så transparente og demokratiske som mulig. Instituttet bør i større grad dra nytte av mangfoldet blant de vitenskapelige ansatte når beslutninger skal tas. Folk med ulik bakgrunn og med ulike syn på universitetspolitikk, forskning og pedagogikk vil sammen fatte bedre og mer innovative avgjørelser. 

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Gitt de skiftende økonomiske rammebetingelsene, må hele instituttet jobbe effektivt og smart. Vi må samarbeide mer om kjernevirksomheten, forskning og undervisning, og mindre om planarbeid og administrasjon. En del beslutninger av faglig art kan overføres til faggruppene og studiekonsulentene for å effektivisere for eksempel undervisningsplanleggingen. Faggrupper kan samarbeide innad og på tvers uten at ledelsen må være involvert på detaljnivå. Timeregnskapet bør foreløpig beholdes som en forsikring for de vitenskapelig ansatte om at arbeidsinnsatsen til den enkelte blir synliggjort og undervisningen rettferdig fordelt. En viktig sak for styret vil bli å utarbeide en ny stillingsplan som tar utgangspunkt i undervisningsbehovet, gir fagene forutsigbarhet og kompenserer for utilsiktede virkninger av mer enn ti år med faglige prioriteringer. 

Hva kjennetegner en god instituttstyrerepresentant?

Representanten har et helhetlig blikk for instituttets virksomhet og kan veie ulike hensyn og interesser opp mot hverandre. Vedkommende lytter til hva kolleger mener og forstår hvordan ansvar og makt er fordelt mellom instituttet, fakultetet og UiO sentralt. En god instituttrepresentant evner å navigere innenfor det handlingsrommet som er gitt, men har også blikk for hvordan strukturer kan endres og arbeidsforhold forbedres.

Publisert 10. nov. 2020 15:42 - Sist endret 12. nov. 2020 11:51