Innledning til årsplan 2019-2021

Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig sikre et godt økonomisk fundament framover. Utgangspunktet er en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor og hvor vi ser muligheter for utvikling.

Planen er treårig og rullerende. Hver høst foretar vi en gjennomgang: vurderer resultatene fra sist år, konkretiserer planer for kommende budsjettår og fører planen ett år videre fram i tid.

Oppbygning: Planen består av en tiltaksplaner for hver faggruppe samt fellestiltak for IKOS; hver av disse har sin fane i dette dokumentet.

Plan ifht budsjett: I faggruppenes planer for 2019 er det satt inn en budsjettpost for de tiltakene der dette er relevant. Når planen er vedtatt er de angitte midlene innvilget til formålet.

Styret har gitt sin tilslutning til planen og har gitt instituttleder fullmakt til endelig å godkjenne de enkelte faggruppenes planer og til å gjøre justeringer underveis i året.

 

Bakgrunn høsten 2018

Planene for de siste åra (2016-2018) har vært siktet inn mot utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i alle deler av virksomheten og samtidig styrke instituttets økonomi langsiktig: økt forskningssamarbeid med sikte på publisering og eksternfinansiering, rekruttering av studenter, bedre gjennomføring av studiene. På forskningssiden har vi da også oppnådd en betydelig vekst i publisering og særlig i eksternfinansiering. På studiesiden har vi hatt en fin resultatframgang siden bunnåret 2015, men i øyeblikket ser vi tendenser til synkende tall.

Bildet blir da på forskningssida at vi må konsolidere den gode praksisen som har vokst fram, samtidig som vi sikter mot høyere mål. På studiesiden har vi fortsatt noen koder å knekke for rekruttering til både BA- og MA-studiene og vi må forbedre gjennomføringen over hele linja. Skal vi lykkes langsiktig her må studiekvalitet stå sentralt i arbeidet.

Flere viktige utviklinger siden forrige plan ble lagt vil måtte prege arbeidet vårt framover:

Prosessen med Faglige prioriteringer 3 ga oss tilslag innen miljøhumaniora og vi skal fra januar bygge opp Oslo School of Environmental Humanities ved IKOS. Vi fikk også tilslag som den ene av to partnere i The Heritage Experience Initiative (HEI). Dette vil bli administrert fra IAKH, men vi er likeverdige partnere og mye av aktiviteten vil skje her.

Våre gode resultater i NFRs humanioraevaluering (HUMEVAL) har utløst betydelige midler til videreutvikling av våre forskergrupper som fikk toppkarakter, og disse skal brukes i perioden 2019-2021.

Vi har fått rekordstort tilslag på søknader om eksternfinansiering sendt i 2017. Ikke minst gir 2 ERC Starting Grants både prestisje og store positive økonomiske bidrag til instituttet. Samtidig vil det kreve store ressurser både faglig og administrativt å gjennomføre de prosjektene vi nå har fått penger til.

Studiepoeng avlagt ved IKOS har hatt en fin vekst fra et bunnpunkt i 2015, med 2017-tall som lå 17 prosent høyere. Men våren 2018 fikk vi et fall på 6 prosent, og for hele året venter vi en nedgang på 4 prosent. Tallet på innleverte masteroppgaver som har vært voksende ser også ut til å gå tilbake, og dessverre ser det ut som de gode resultatene vi har nådd med innlevering på normert tid svekkes igjen. Det er derfor all grunn til fortsatt innsats for kvalitet, rekruttering og gjennomføring, og ikke minst å sikte mot å realisere målet fra stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning om å utvikle en kultur blant det vitenskapelige personalet der utdanningsdelen av virksomheten har høyere prioritet og prestisje enn i dag.

Vi har fått gjennomslag for å lage nye separate studieprogram for religionsvitenskap og kulturhistorie, og har lagt mye arbeid i å utvikle gode og attraktive tilbud her med sikte på start høsten 2019. Vi har også fått klarsignal fra UiO til å lage nye fireårige bachelorløp for de språkbaserte områdestudiene knyttet til arabisk, japansk og kinesisk, og har så godt som ferdige planer for de nye studieløpene, selv om gjennomføring her foreløpig er utsatt til 2020 i påvente av nødvendige bevilgninger.

Asia har kommet sterkt i fokus: UiO har under det nye rektoratet satt i gang en egen satsing på Øst-Asia, der våre miljøer vil spille en viktig rolle. UiO har da også bidratt til etableringen av SINENSO (Sino-Norwegian Centre for the Study of Environment and Society) der IKOS er partner med Zhejiang-universitetet i Kina. Samtidig etablerer NFR under sitt UTENRIKS-program en tematisk utlysning av forskningsmidler kalt Asia i endring, der IKOS har deltatt aktivt i utformingen.

 

Hovedtrekk i planen

Årsplanen legger opp til å sette kvalitetsarbeid innen utdanningen i fokus i den kommende perioden. Instituttleder vil jobbe tett sammen med undervisningsleder om ledelse av dette arbeidet.

 

Utdanning

Vi har siden 2015 prøvd ut en rekke tiltak for å bedre gjennomføringen av studiene, samt øke rekrutteringen til master. Faggruppenes tiltaksplaner viderefører mye av dette. Samtidig skal vi i 2019 som et fellestiltak gjøre en grundig gjennomgang av erfaringer og resultater med sikte på å komme fram til anbefalinger for hvilke tiltak som bør inngå som en fast del av virksomheten, og hvor fokus bør legge i videre utviklingsarbeid. Vi vil fortsette å ha trykk på utviklingen av godt integrerte studieløp, og ønsker å prøve ut tiltak for mer samundervisning, samt å legge til rette for at flere studenter tar deler av utdanningen i utlandet, og kvalitetssikre ytterligere tilbudet knyttet til de obligatoriske utenlandsoppholdene innen språkstudiene. Årene framover vil også bli preget av forsøk med emnegrupper på tvers av fag og institutter, blant annet med utgangspunkt i Oslo miljøhumaniora.

I første halvår 2019 skal vi fullføre det påbegynte arbeidet med å skape langsiktig samsvar mellom fast ansatte ressurser og de studieløpene vi tilbyr. Gjennom fase II i arbeidet med 4årsplanleggerne for hver faggruppe planlegger hvem som skal undervise hvor mye på hvilke emner i et fireårsperspektiv med oppstart fra høsten 2019. Slik skal vi sikre større forutsigbarhet for både studenter og de som skal undervise. Studietilbudene vil bli mer stabile og langsiktig bærekraftige, og de vitenskapelig ansatte kan bedre planlegge sitt arbeide med både undervisning og forskning.

Faggruppenes tiltak innen utdanning har en samlet budsjettavsetning på 1,0 million kroner.

 

Forskning

Innen forskning fortsetter vi gjennom faggruppenes tiltak det gode utviklingsarbeidet som har gitt store positive resultater innen både publisering og ekstern finansiering. Tre av faggruppene får i perioden 2019-2021 tilført betydelige midler fra NFR på bakgrunn av god evaluering i HUMEVAL. Det er viktig å bruke de store mulighetene dette gir til et utviklingsarbeid som sikter mot nye strategiske mål.

Ikke minst sentralt framover blir det å stimulere til forskningsinitiativer som retter seg inn mot samfunnsutfordringer. NFR har vedtatt at humanioras andel av de årlige forskningsbevilgningene skal øke fra 3 til 5 prosent, men dette skal i sin helhet skje ved at humanistiske forskere skaffer seg tilslag på midler fra de store tematiske programmene, som er rettet inn mot spørsmål som klimaendring, teknologiskifter, migrasjon og sikkerhet.

Faggruppenes tiltak innen forskning har en samlet budsjettavsetning på 0,3 million kroner.

 

Andre tiltak

I 2018 startet vi en diskusjon om hvordan vi kan forankre og systematisere formidlingsarbeidet ved IKOS bedre. I 2019 skal vi konkludere dette arbeidet, utarbeide retningslinjer for formidlingsvirksomheten i faggruppene og for årlige tiltak på instituttnivå.