Årsplan IKOS 2022-2024

Hensikten med planen er å kunne fokusere virksomheten både i ledelsen og faggruppene rundt målrettede tiltak med sikte på å styrke kvaliteten i det vi gjør og samtidig sikre et godt økonomisk fundament framover. Utgangspunktet er en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor og hvor vi ser muligheter for utvikling.

Planen er treårig og rullerende. Hver høst foretas en gjennomgang hvor ledelsen og faggruppene vurderer resultatene fra sist år, konkretiserer planer for kommende budsjettår og fører planen ett år videre fram i tid.

Oppbygning: Planen består av tiltaksplaner for hver faggruppe samt fellestiltak for IKOS. 

Plan ifht budsjett: I faggruppenes planer for 2022 er det satt inn en budsjettpost for de tiltakene der dette er relevant. Når planen er vedtatt, er de angitte midlene innvilget til formålet.

Planen ble diskutert med styret og faggruppeansvarlige på styreseminaret i november, og legges frem for styrets godkjenning. Instituttleder har fullmakt til å gjøre justeringer underveis i året innenfor rammene som følger av styrets vedtak.

 

Bakgrunn høsten 2021

Planene for de siste årene (2016-2021) har vært siktet inn mot utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i alle deler av virksomheten og samtidig styrke instituttets økonomi langsiktig: økt forskningssamarbeid med sikte på publisering og eksternfinansiering, rekruttering av studenter, bedre gjennomføring av studiene.

På forskningssiden har instituttet oppnådd en betydelig vekst og framgang, særlig i eksternfinansiering der vi nå har 3 ERC-prosjekter, 6 MSCA individual fellowships og en stor portefølje av NFR-finansierte prosjekter. De gode resultatene har også resultert i god tilgang på eksterne midler til utviklingstiltak i de siste årene. Pandemien bremset midlertidig opp ulike initiativer for å bygge nettverk og utvikle nye publikasjonsprosjekter, men vi har fått forlenget frist på å bruke viktige eksterne stimuli-midler, slik som HUMEVAL-midlene.

På studiesiden har studiepoengutviklingen vært relativ stabil på både BA og MA de siste årene for alle studieprogram. De endelige tallene for hvilken effekt pandemien har hatt for studiepoeng og gjennomføring er ikke klare ennå, men foreløpig ser det ut til at språkemnene med de obligatoriske utenlandsoppholdene på BA og masterstudiene er de som er mest negativt rammet. Mens opptakstallene på BA har vært stabile de siste årene, sliter alle programmene med relativt sett lav gjennomstrømming. Med unntak av Program for museologi og kulturarvsstudier er søkertallene til masterprogrammene ved IKOS for variable fra år til år og gjennomføringen er også for lav.

 

Tiltak for 2022

IKOS-ledelsen har utviklet følgende fellestiltak for IKOS for 2022:

  • Utrede finansiering av 4-årige BA-løp i KIN, JAP og ARA
  • Utforske samarbeid på tvers av institutter og fakulteter

På studiesiden ville effektive og bærekraftige emnedesign og strategisk bruk av undervisningsressurser kunne økt antall avgitte studiepoeng ved IKOS. I den kommende årsplanperioden er det et klart mål å utrede potensialet for bærekraftig og økonomisk strategiske undervisningstilbud. Dette vil bli en del av et målrettet arbeid med helhetlig program- og emnedesign i programtilbudet. I den neste perioden skal også masterprogrammene analyseres med tanke på hvilke faktorer som bidrar til den variable søkningen til programmene og den lave gjennomføringen. Det vil bli et ekstra fokus på styrking av masterveiledningen.  

Vi skal:

  • Utvikle kurs i akademisk skriving for førsteårsstudenter på BA og kurs i akademisk engelsk for førsteårsstudenter på MA
  • Gjennomgå 40-gruppene på AMS-programmet på BA.
  • Gjennomføre analyser for frafall på BA og MA og planlegge tiltak sammen med faggruppene
  • Gjennomgå emnedesign på alle programmene i samarbeid med faggruppene.
  • Gjennomføre et undervisningsseminar på IKOS om program- og emnedesign
  • Lage et felles undervisningstilbud innen forskningsetikk og GDPR for alle masterstudenter ved IKOS
  • Utrede muligheten for nye studietilbud i miljøhumaniora og kulturhistorie på masternivå

På forskningssiden står tre mål sentralt i perioden fram til 2022. For det første vil vi få på plass et robust og permanent system for å orientere stipendiater og fast ansatte i landskapet av praktiske problemstillinger knyttet til forskningsetikk, databehandling, åpen tilgang og åpne data. For det andre søker vi å integrere ytterligere de nye og eldre forskningsmiljøene på tvers av faggruppene. For det tredje er det et mål å få gjennomført de allerede vedtatte tiltakene på forskningssiden som har blitt utsatt på grunn av pandemien.