Andre ressurser

Arkivet rommer også et stort kulturhistorisk materiale om trosforestillinger og skikker knyttet til liv og helse.

Èn kilde til slike tema er kommet som resultat av spørrelister som ble sendt ut på 1900-tallet: Ove Arbo Høegs plantenavnsmateriale, Gade & Grøns folkemedisinmateriale og spørrelisteserien Ord og Sed. Svarene dekker alle landets fylker.

Ove Arbo Høegs plantenavnsmateriale

Ove Arbo Høeg (1898-1993) var professor i botanikk ved UiO 1947-1967.

Ett av hans forskningsfelt var etnobotanikk; hans innsamling av plantenavn og fortellinger om lokal folkemedisinsk bruk av ville og dyrkede planter skapte et rikholdig materiale.

Etter utgivelsen av boken Planter og tradisjon – floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973 ble hele materialsamlingen gitt Norsk Folkeminnesamling i 1981.

Arkivet har alle spørrelistesvarene samt følgebrev fra de enkelte innskrivere. Materialet er organisert i alfabetiske artlister (latin). I tillegg er det laget et register som gjør det enkelt å finne frem til hvem som skrev inn (personnavn) og hvor de hører hjemme.

Litteratur:

  • Selberg, Torunn 1990. Ove Arbo Høegs arbeide med tradisjon om planter og folkemedisin i Norge. I: Alver, Bente og Torunn Selberg 1990 ...enn all din kunnskap drømmer om, Horatio! Nye perspektiver i tradisjonsforskningen (s70-86) .

Gade & Grøns folkemedisinmateriale

Spørrelister utsendt av lege Fredrik Gade (1855-1933) og lege og medisinhistoriker Fredrik Grøn (1871-1947) i 1911.

Gade og Grøns ønske var ”at indsamle de endnu blant folket levende traditioner” da undersøkelser har vist hevdes det, at ”den folkelige lægekunst rummer meget stof av stor kulturhistorisk interesse.

Norsk Folkeminnesamling har ca 150 svar på denne spørrelisten.

Spørrelisten Ord og Sed

En serie spørrelister (147 ulike titler) utsendt av Nemnda for norsk nemningsbruk i årene 1934-1947 som i hovedsak inneholder spørrelister viet et mangfold kulturhistoriske tema.

Et eksempel på dette mangfoldet er spørreliste nr 16 Husebyggjing (pdf) og spørreliste nr 81 Skikkar og truer om husebygging (pdf).

Svarene må du foreløpig besøke Norsk Folkeminnesamlings arkiver for å få lese.

Publisert 18. juli 2013 15:35 - Sist endret 2. jan. 2018 13:27