Medisin, liv og helse

Arkivet rommer også et stort kulturhistorisk materiale om trosforestillinger og skikker knyttet til liv og helse.

Eksempler på rike kilder til medisinhistorie er blant annet  samling etter medisinhistoriker, lege, folkeminnesamler Dr.med Ingjald Reichborn Kjennerud, samlingen svartebøker, samling plantenavnsmateriale inklusive beretninger om lokal folkemedisinsk bruk av ville og dyrkede planter etter prof. i botanikk Ove Arbo Høeg (1898-1993) og Spørrelisten Norsk Folkemedicin 1911 av lege Fredrik Georg Gade (1855-1933) & lege og medisinhistoriker Andreas Fredrik Grøn (1871-1947).

Bildet kan inneholde: tekst, dokument, papir, papirprodukt.

- Samling etter medisinhistoriker, lege, folkeminnesamler Dr.med Ingjald Reichborn Kjennerud (1865-1949); 17 arkivmapper i for perioden 1890-1950. Som student assistent for etnografen Carl Lumholtz. Opptatt av medisinsk terminologi og av lokale medisinske tradisjoner. Hjalmar Falk, Nils Lid og Reichborn-Kjennerud fortok i 1920 en spørreskjemaundersøkelse om dette. Forsøkte gi ut Norsk Folkemedisinsk ordbok sammen. Disputerte på Legerådene i den eldre Edda i 1923. Hovedverk Vår gamle trolldomsmedisin (5 bind) 1928-1947.

- Samlingen svartebøker: Innholdet i de fleste av formlene og oppskriftene i svartebøkene er oftest nyttig magi til helbredelse av sykdom på både dyr og mennesker. Den eldste kjente er fra 1400-tallet, få er eldre enn 1750.Ove Arbo Høegs plantenavnsmateriale

- Samling plantenavnsmateriale (ca 1920-1970) inklusive beretninger om lokal folkemedisinsk bruk av ville og dyrkede planter etter prof. i botanikk Ove Arbo Høeg (1898-1993) Etter utgivelsen av boken Planter og tradisjon – floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973 ble hele materialsamlingen gitt Norsk Folkeminnesamling i 1981. Arkivet har alle spørrelistesvarene samt følgebrev fra de enkelte innskrivere. Materialet er organisert i alfabetiske latinske artslister.

Arkivet har alle spørrelistesvarene samt følgebrev fra de enkelte innskrivere. Materialet er organisert i alfabetiske artlister (latin). I tillegg er det laget et register som gjør det enkelt å finne frem til hvem som skrev inn (personnavn) og hvor de hører hjemme.

Litteratur: Selberg, Torunn 1990. Ove Arbo Høegs arbeide med tradisjon om planter og folkemedisin i Norge. I: Alver, Bente og Torunn Selberg 1990 ...enn all din kunnskap drømmer om, Horatio! Nye perspektiver i tradisjonsforskningen (s70-86) .

Spørrelisten Norsk Folkemedicin 1911 (152 svar). I februar 1911 sender lege Fredrik Georg Gade (1855-1933) og lege og medisinhistoriker Andreas Fredrik Grøn (1871-1947) ut spørrelisten Norsk Folkemedicin.  Anmodningen ble utsendt og trykket i flere aviser, blant annet. Ingen av dem ser ut til å publisert noe samlet etter innsamlingen. Spørrelisten er på fire sider i folioformat og inndelt i fire hoveddeler (A-D). Avsenderne ber om detaljerte svar innenfor fire tematiske kategorier; Navngivning av sykdom, Legemidler og behandlingsmåter, Overtroiske kurer og deres utførelse og til sist navn på og opplysninger om behandlere. Svarene kommer fra hele landet, det vil si fra alle fylker og fordeler seg noenlunde jevnt på dem. Svarene er først og fremst beskrivelser av lokal forståelse og praksis vedrørende planters medisinske og magiske egenskaper

Spørrelisten Ord og Sed. En serie spørrelister (147 ulike titler) utsendt av Nemnda for norsk nemningsbruk i årene 1934-1947 som i hovedsak inneholder spørrelister viet et mangfold kulturhistoriske tema, inklusive medisinhistorie. 

Et eksempel på dette mangfoldet er spørreliste nr 16 Husebyggjing (pdf) og spørreliste nr 81 Skikkar og truer om husebygging (pdf).

Svarene må du foreløpig besøke Norsk Folkeminnesamlings arkiver for å få lese.

 

Publisert 18. juli 2013 15:35 - Sist endret 15. sep. 2020 14:12