NFS Moltke Moe 41

Innsendt materiale fra Christian G. Faye (boende hos fru Oktavia Faye) bror av prost A. Faye.