Om Norsk Folkeminnesamling

Norsk Folkeminnesamling (NFS) ble grunnlagt i 1914, og er et kulturhistorisk nasjonalarkiv som rommer tradisjonsmateriale, tekster og fotografier etter omkring 450 samlere. 

Svart-hvitt foto av Trollebotn, Norsk Folkeminnesamlings lokaler 1914-1962. Arkivrom med bokyller og arbeidsbord.
Trollebotn, Norsk Folkeminnesamlings lokaler 1914-1962 ved det tidligere Universitetsbiblioteket, Drammensveien 42, Oslo.
Foto: Nasjonalbiblioteket

Et unikt nasjonalt tradisjonsarkiv

Norsk Folkeminnesamling er et unikt nasjonalt tradisjonsarkiv som siden opprettelsen har jobbet med å samle, bevare og formidle tradisjonsmateriale – det mange gjerne vil kalle kulturarv. Dette korpus har stått helt sentralt i folkloristisk og kulturhistorisk forskning siden dets tilkomst og også vært en viktig kilde for dialekt- og språkhistorisk forskning.

Det dreier seg i hovedsak om skriftlige nedtegnelser av muntlig folkediktning som eventyr, sagn og ballader samlet inn på 1800- og 1900-tallet. Med en samlebetegnelse kalles denne type materiale tradisjonsoppskrifter. Materialet er blitt systematisert i forskjellige kategorier som ballader, eventyr, sagn, skikk og tro. Til disse kategoriene er det laget et topografisk register over samlerne i NFS.

Historiske samlinger

Grunnstammen i Norsk Folkeminnesamling (NFS) var opprinnelig Moltke Moes etterlatte samlinger. Disse bestod blant annet av opptegnelser av tradisjonsmateriale og brev etter Moltke Moe selv, Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe, i tillegg til samlinger etter Hans Ross, Magnus Brostrup Landstad og Sophus Bugge.

En omfattende tradisjonsinnsamling i mellomkrigstiden gjorde at samlingene vokste i omfang. Samlet omfatter NFS i dag et korpus på over en halv million manuskriptsider fra hele landet og nær 400 samlere er representert. I tillegg til papirfestet tradisjon rommer samlingen lydopptak, fotografier, en kunstsamling, samt enkelte gjenstander etter folkeminnesamlere.

Les mer om folkeminnesamlerne

UNESCO-listet

To logoer, en der det står "UNESCO. United nations Educational, Scientific and Cultural Organization" og en sirkelformet der det står "Norges dokumentarkiv. Memory of the world".De eldste delene av Norsk Folkeminnesamlings materiale som utgjør grunnstammen i tradisjonsarkivet ble i 2012 valgt inn i registeret over Norges Dokumentarv (kulturradet.no). Memory of the World er en del av UNESCOs internasjonale arbeid.

Tradisjonsarkivet NFS feiret 100-årsjubileum i 2014.

Kulturhistorisk materiale

Arkivet rommer et stort kulturhistorisk materiale som ble samlet inn gjennom spørrelistene Ord og Sed i perioden 1934-1947, og som i alt rommer 133 ulike tema. Kvalitative spørrelister knyttet til temaet folkemedisin finnes også gjennom Gade og Grøns spørrelister fra 1911 om ”folkelig lægekunst” og ikke minst Ove Arbo Høegs store plantenavnmateriale som også inkluderer fortellinger om lokal folkemedisinsk bruk av ville og dyrkede planter.

Denne tematikk finnes også igjen i den store samling svartebøker, rettsreferater og trolldomssagn knyttet til magi og trolldom. Se trolldomsbasen.

De såkalte minneoppgavene, det vil si vanlige menneskers selvbiografiske fortellinger, er et resultat av tre landsomfattende innsamlinger av livshistorier i 1964, 1981 og 1996. En fjerde innsamling avsluttes i 2014. Samlet utgjør dette minnematerialet en Norgeshistorie skrevet av befolkningen selv, en rik kilde til norsk samfunnsliv og hverdag fra 1800-tallets slutt til i dag.

NFS har videre en samling lydbånd og kassetter (drøye 600 nr). To hundre av nr. i båndsamlingen, er opptak gjort av på Mortan Nolsøe rundt 1960 av færøysk sangtradisjon. Forøvrig består opptakene av folkemusikk, viser, eventyr, skikk og tro mv. Til Knut Liestøls fonografsamling finnes et eget register.

Folkekultur som tekstkultur

Ballader, skillingstrykk og andre viser er rikt representert gjennom tekst og noter. Den eldste tekst i samlingen er et fragment av et antifonarium datert til ca. 1300. Den utgjør skinnomslaget til en samling viser - de eldste fra 1609. NFS rommer også senere og trykte utgaver tilbake til tidlig 1700-tall. Transkriberte tekster herfra finnes blant annet via visearkivets sider.

Fotosamling

NFS har en betydelig fotosamling som blant annet omfatter Peter Christen Asbjørnsens private album, portretter av ham og hans samtidige vitenskapsmenn, samt hans samling diplomer fra europeiske vitensselskap. Fotosamlingen omfatter også mange fotografier etter Moltke Moe sine feltarbeidsreiser – blant annet et helt album viet ”Telemarken”.  I samlingen etter Moltke Moe finnes også et Wilse-album og fotografier etter hans bror Ole Falck Moes reiser til Alaska og Kongo. Alle repro av disse bildene i nyere tid er tatt av fotograf Arthur Sand.

Brevsamling

NFS Brevsamling omfatter korrespondansen etter Peter Christen Asbjørnsen og Moltke Moe. Samlingen omfatter også mindre brevsamlinger knyttet til bl.a. Jørgen Moe, MB Landstad, Sophus Bugge og Knut Liestøl. I tillegg korrespondanse knyttet til NFS som institusjon fra 1914-1959.

Kopisamling

Norsk Folkeminnesamling omfatter også kopier fra utvalgte tradisjonssamlinger ved andre arkiver, deriblant deler av Torleiv Hannaas' samling i Etno-folkloristisk arkiv ved Universitetet i Bergen og størstedelen av Rikard Berges materiale, der originalene finnes på Telemark Museum. Til Rikard Berges materiale er det laget et register fra nr. 61-656 (1-60 mangler)

Ansatte i arkivet

Knut Liestøl (1881-1952)

Bildet kan inneholde: slips, panne, ansikt, hake, øyenbryn.

Professor i folkeminnevitenskap. Første ansatt i NFS.

Reidar Th. Christiansen (1886-1971)

Cand. theol. og dr.philos. Første arkivar i NFS.

Nils Lid (1890-1958)

Etnolog, folklorist og språkforsker. Konstituert arkivar i NFS fra 1923-1924.

Svale Solheim (1903-1971)

Førstearkivar ved NFS 1952–56, professor i folkeminnevitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1956.

Fotografier fra NFS' historie

Stortinget vedtok opprettelsen av Norsk Folkeminnesamling 9. mai 1914. Samlingen kom i drift fra 1. juli samme år i lokalene som ble kalt Trollebotn i det tidligere Universitetsbiblioteket i Kristiania. 

Stortinget vedtok opprettelsen av Norsk Folkeminnesamling 9.mai 1914. I september året etter åpnet Norsk Folkeminnesamling også for publikum.

Knut Liestøl og Reidar Th. Christiansen var de eneste ansatte ved institusjonen. I 1962 ble Norsk Folkeminnesamling en del av Institutt for folkeminnevitenskap og flyttet til Blindern, Universitetet i Oslo.

NFS historie

Anbefalt litteratur

  • Esborg, Line og Dirk Johannsen (red) 2014. En vild endevending av al virkelighet. Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus: Oslo.

  • Rogan Bjarne og Anne Eriksen (red) 2013. Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus:Oslo
  • Kristoffersen, Eirik 2013. Institusjonaliseringen av folkeminnene. Norsk Folkeminnesamling og Desentraliseringsstriden. Masteroppgave i Kulturhistorie, IKOS, UiO.
  • Kverndokk, Kyrre 2013. Norsk folkeminnesamling. I: Bjarne Rogan og Anne Eriksen (red) 2013. Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus:Oslo (s 551-563)
  • Kyllingstad, Jon Røyne 2008. Menneskeåndens universalitet. Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1917-1940- Ideene, institusjonen og forskningen. Phd-avh. HF, UiO.
  • Esborg Line, Kyrre Kverndokk og Leiv Sem (red) 2011. Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. NFL nr.165/ISK, Oslo
  • Grambo, Ronald 1977. Folkloristic research in Norway 1945-1976. Ideas and results in profile. An introductory essay. I: Norveg 20, 1977.

Kontakt

Fagansvarlig: Line Esborg

E-post: folkeminner@ikos.uio.no

Norsk Folkeminnesamling (NFS) er lokalisert på Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo.

Følg oss i sosiale medier