Livs- og årshøytider

Norsk Folkeminnesamling har et stort antall tradisjonsoppskrifter av høytidsskikker som for eksempel feiring av sankthans, jul og påske, konfirmasjon og bryllup.

Fester og ritualer

Uansett hvilket land og hvilken kultur man retter sitt blikk mot, er noe av det som kjennetegner menneskenes levesett fester og ritualer.

I likhet med andre land har Norge en nedarvet og innholdsrik festkultur med skikker og tradisjoner knyttet til de viktigste begivenheter i familie- og samfunnsliv.

Ved fester og ritualer trer man på et vis ut av hverdagen eller gir hverdagen en ny kontekst.

Festen som institusjon er ikke bare en hyggelig avveksling fra hverdagslivet, men også en markering av de normer og verdier folk flest setter mest pris på og ønsker at individ og samfunn skal ivareta og bygge videre på.

Overgangsriter

Livshøytider viser til de begivenheter som markerer overganger i menneskers liv som fører til at man trer inn i nye sosiale roller. Slik sett kan livshøytidene sees som overgangsriter. 

Årshøytider peker også på endring, at man forlater "noe gammelt" og trer inn i "noe nytt". I det førindustrielle bondesamfunnet ble slike overgangsperioder gjerne oppfattet som sterkt magisk ladete perioder der man var spesielt sårbar overfor ulike former for fare.

Til disse høytidene kan man i folketradisjonen finne et mangfoldig og rikt materiale som forteller om menneskers trosforestillinger og fortellertradisjoner, og om ulike rituelle handlinger som ble utført på bakgrunn av forestillingene.

Det folkloristiske kildematerialet, som hovedsakelig stammer fra tiden etter 1600, gir blant annet innblikk i forestillinger om overnaturlige vesener, varseltaking og andre rituelle handlinger som mennesker utførte for å beskytte seg eller markere noen eller noe.

Norsk Folkeminnesamling har et stort antall tradisjonsoppskrifter av disse høytidsskikkene fra hele landet, samlet inn like fram til våre dager.

Litteratur

For litteratur om de enkelte høytidsritualer - se under hvert enkelt tema.

  • Gennep, Arnold van 1999 (1981): Rites de Passage. Overgangsriter. Pax. Oslo.
  • Klein, Barbro 1995 (red.): Gatan är vår! Ritualer på offentlige platser. Carlssons. Stockholm.
  • Moore, Sally Falk og Myerhoff, Barbara G. 1977 (red.): Secular Ritual. Van Gorcum. Assen.
  • Muir, Edward 1997: Ritual in Early Moderen Europe. Cambridge University Press. Cambridge
  • Turner, Victor 1995 (1969): The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Aldine de Gruyter. New York.