Livshistorier

Samlingen livshistorier eller selvbiografier skrevet av vanlige mennesker kalles i NFS minneoppgaver, fordi de er resultat av nasjonale innsamlingsaksjoner som første gang (1964) ble formulert som en konkurranse. Totalt er omkring 4 600 slike selvbiografiske fortellinger arkivert i Norsk Folkeminnesamling.

Søk i minneoppgavene

Samlet utgjør dette minnematerialet en Norgeshistorie skrevet av befolkningen selv, den subjektivt opplevde virkelighet, en rik kilde til norsk samfunnsliv og hverdag fra 1800-tallets slutt til i dag.

Minner fra 1800-tallets siste tiår til i dag

Samlingen av slike livshistorier i Norsk Folkeminnesamling er skrevet av folk fra alle lag av befolkningen. Skildringer av barndomstiden er fremtredende i mange av livshistoriene, noe også emnelistene i invitasjonsbrosjyrene la opp til, jf. emnelister fra 1964 (pdf) og emnelister fra 1981 (pdf).

Den første innsamlingen ble lansert som konkurranse og materialet fikk derfor navnet minneoppgaver. Vinnerbidrag ble valgt ut og trykket i hele 12 bind i egen bokserie "I manns minne. Daglegliv ved hundreårsskiftet" (Samlaget Oslo 1974).

Hensikten med innsamlingene har vært å aktivisere eldre og å skape et nytt kildemateriale for tverrfaglig forskning.

I Norsk Folkeminnesamling finnes minneoppgaver fra fire landsomfattende innsamlinger, i 1964, 1981 og 1996 og 2016. Det ble sendt ut invitasjoner til alle personer født før 1900, 1914, 1930 og 1950 til å skrive ned sin livshistorie. Resultatet er overveldende.

Les mer om innsamlingen i 2016 (avsluttet) 

Totalt er omkring 4 600 slike selvbiografiske fortellinger, fordelt på rundt 200 000 manuskriptsider, arkivert i Norsk Folkeminnesamling. Dette materialet er tilgjengelig for alle interesserte ved besøk ved NFS. Livshistorier fra syv av fylkene fra de første to innsamlingene er også tilgjengelig digitalt.

Minneoppgaver som kildemateriale

Materialet er brukt av forskere og studenter for å belyse og diskutere utallige tema. Et eksempel hvor materialet er tatt i bruk er bacheloroppgaven I samme båt. Lofotfisket som rituell praksis (pdf).

Les mer om bruk av minneoppgaver som kilde.

Om de digitaliserte livshistoriene

Den digitaliserte samlingen av minneoppgaver inneholder svar fra innsamlingene i 1964 og 1981. I den store materialmengden er det valgt ut sju fylker hvor svarene  er blitt digitalisert: Oslo, Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Rogaland, Nordland og Troms. Den digitale teksten er tilrettelagt som en selvstendig vitenskapelig kilde. Digitaliseringen er derfor blitt foretatt etter edisjonsfilologiske prinsipper. I avskriftsarbeidet er det lagt vekt på å gjengi teksten nøyaktig. Sidenummerering, språkform og ortografi følger den originale teksten, og både eldre skriveformer og skrivefeil er tatt med i avskriften.

Minneoppgavene inneholder mange opplysninger av privat karakter. Det har vært nødvendig å ivareta både forfatterens og de sosiale omgivelsenes anonymitet. Av den grunn er alle personnavn fjernet fra de digitaliserte oppgavene. Noen minneoppgaver er blitt helt eller delvis klausulert av personvernhensyn, og er utelatt i det digitaliserte materialet.

Minneoppgave fra den første innsamlingen

Slik åpner en av minneoppgavene fra den aller første innsamlingen i 1964, skrevet av en mann født i Kristiania 1891:

"I en gjennomgangs østkantgate i daværende Kristiania er jeg født og paa ett aldershjem i nogenlunde samme strøk "tager jeg pennen i haand" (Kuglepennen) og nedtegner med de nogenlunde gode rester av en tidligere meget bra hukommelse.

Minderne.- Minderne fra barndommen trer jo sterkere frem med aarene, mens erindringen om de nermere tider blir noe svekket.

- Jeg maa ofte lure paa hvad jeg fikk til middag i gaar. Men att jeg fik mors kjøtkaker paa min seksaarsdag husker jeg godt. (MO65,OSL45:1)

Anbefalt litteratur

  • Aukrust, Knut 1999: "Livsløp og livsverden" i Aukrust, Knut og Anne Eriksen: Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger, (Oslo: Novus) s 87-108.
  • Bohman, Stefan 1986. The people's Story. On the collection and analysis of autobiographical materials. I:Methodological questions No.3, Stockholm 1986, Nordiska Museet.
  • Danielsen, Kirsten 2001. Om rekonstruksjon av nær fortid gjennom livshistorier. I: Thuen, Trond (red) Fortidsforståelser. Høyskoleforlaget 2001, s 143.159
  • Eriksen, Anne 1990. "Livets goder og livets mørke" - erfaring og tolknng i autobiografisk material. I: Nord Nytt 41, 1990 (12-24)
  • Eriksen, Anne 1999: "Selvbiografier mellom minne og historie" i Aukrust, Knut og Anne Eriksen: Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger, (Oslo: Novus). s. 70-86.
  • Hodne, Ørnulf 1987. Registrering av minneoppgavene for eldre. Norveg 30(1987) s 149-172
  • Hodne, Bjarne 1988. Personlige fortellinger. En tredje innfallsvinkel i studiet av autobiografier. I: Norveg 31, 1988 (41-68)
  • Thuen, Trond. De store og små fortellingene om fortiden. I: Thuen, Trond (red) Fortidsforståelser. Høyskoleforlaget 2001 (93-109)
Publisert 6. mai 2021 14:18 - Sist endret 21. des. 2021 09:56