Norwegian version of this page

Mia Cecilie Heller - Second-language learning in the early elementary years

Mia Cecilie Heller is a senior advisor at Statped, section for speech and language impairments. She has a PhD in educational psychology (from University of Oslo, Department of Education) and has previously worked as a lecturer (Department of Special Needs Education, UiO) and as a school psychologist (School Psychologist Service in Oslo). Her research interests concern language development in second-language learners, developmental language disorders and interventions that can promote children’s language learning in school.

Mia Cecilie Heller's talk will be in Norwegian.

Image may contain: Smile, Lip, Eyebrow, Eyelash, Happy.

Gode språkferdigheter er en viktig forutsetning for tilegnelse av kunnskap og deltakelse i et sosialt fellesskap. I dagens flerkulturelle samfunn er det imidlertid store variasjoner i språkkompetansen til barn som begynner på skolen. Mangelfulle språkferdigheter kan ha konsekvenser for elevers læringsutbytte. Det er derfor viktig å finne effektive måter som kan støtte språklæringen i skolen, spesielt for minoritetsspråklige elever som trenger språkstøtte. 

I dette foredraget presenteres resultater fra doktorgradsavhandlingen som undersøkte hvordan språklæring kan støttes i de tidlige barneskoleårene, basert på et samarbeid mellom forskere og praksisfeltet. Samarbeidet førte til utveksling av kunnskap og erfaringer om språklæring, som blant annet resulterte i utviklingen av et språkkurs. I den første artikkelen vurderes effekten av et intensivt språkkurs for minoritetsspråklige barn på 1. og 2.trinn. I den andre artikkelen gjennomføres kvalitative analyser av lydopptak fra undervisningsøktene i språkkurset. I den tredje artikkelen foretas det en evaluering av kartleggingsverktøyet Norsk Som Læringsspråk (NSL).

Published Apr. 9, 2021 12:52 PM - Last modified Apr. 9, 2021 2:48 PM