Disputas: Møteinteraksjon er både arbeid og relasjonshåndtering

Master Olga Djordjilovic ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction

Olga Djordjilovic

Organisasjoner blir stadig mer komplekse og krever at de ansatte samarbeider tett og koordinerer sine oppgaver. Møteinteraksjon er et redskap for å fatte felles beslutninger og løse problemer.

I sin avhandling Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction argumenterer Olga Djordjilovic for at håndtering av mellommenneskelige relasjoner er en integrert del av møteinteraksjonen, og at den har konsekvenser for hvordan arbeidsrelaterte oppgaver blir løst.

Møteinteraksjon er både arbeid og relasjonshåndtering. I sin avhandling gjør Djordjilovic en mikroanalyse av arbeidsprosesser knyttet til møteinteraksjon, og viser hvordan møtedeltakere gjennom å utføre arbeidsoppgaver sammen bygger, viser fram og forandrer relasjoner seg imellom.

Avhandlingen presenterer tre uavhengige studier som alle belyser forskjellige kontekster hvor samspillet mellom det å håndtere mellommenneskelige relasjoner og utføre arbeidsoppgaver kommer til syne: Opprettelse og vedlikehold av allianser, presentasjon av organisasjons-relaterte problemer og beslutningstaking mellom lederen og de underordnede.

I sin analyse bruker Djordjilovic videoopptak av bedriftsmøter fra to forskjellige land – Norge og Serbia. Det sammensatte materialet er brukt til å påvise møtepraksiser som finnes på tvers av språkene. Videre har den valgte analysemetoden, samtaleanalyse, gjort det mulig å belyse det intrikate samspillet mellom de verbale og ikke-verbale kommunikasjonsresurssene.

Avhandlingen bidrar til vår forståelse av hvordan det å hevde og utfordre hverandres identitet er en uunngåelig del av å utføre vår jobb.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 13. juni, 2012, kl. 16.15, i auditorium 5, Eilert Sundts hus, Blindern: "To what degree are turn and sequence structural patterns in conversations language dependent?"

Bedømmelseskomité

  • Lektor Birte Asmuβ, Aarhus Universitet (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Jonas Bakken, Universitet i Oslo (administrator)
  • Professor Cecilia Ford, University of Wisconsin-Madison (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Hanne Gram Simonsen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05