Disputas: Skyldes funksjonshemning kroppen eller samfunnet?

Master Jan Grue ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):  Interdependent Discourses of Disability: A Critical Analysis of the Social/Medical Model Dichotomy

Jan Grue

Ifølge WHOs World Report on Disability fra 2011 er mer enn én milliard mennesker funksjonshemmede, og i høy grad utestengt fra samfunnsdeltakelse og politiske prosesser. Likevel blir funksjonshemning ofte sett på som et marginalt tema, uten forskningsinteresse på linje med kategorier som kjønn, etnisitet og seksualitet. Grues avhandling diskuterer mulige årsaker til denne marginaliseringen, med det norske organisasjonslandskapet som materiale. Avhandlingen tar særlig for seg språket som brukes for å forstå funksjonshemning på ulike samfunnsområder.

I avhandlingen argumenterer Grue for at det i sentrale teoridebatter oppstår en falsk dikotomi. Der blir funksjonshemning forstått enten som et resultat av svekkelser og skader på kroppen, eller av samfunnsmessige begrensninger. I praksis er begge faktorer viktige. Synshemmede blir mindre funksjonshemmet når det legges ledelinjer. Rullestolbrukere blir mindre funksjonshemmet når det bygges ramper. Samtidig er de enkelte kroppers begrensninger avgjørende for hvilke samfunnstilpasninger som trengs. Avhandlingen argumenterer for at funksjonshemning må forstås på en mer nyansert måte, og for at språkformer som formidler denne forståelsen må integreres i alle deler av samfunnsplanleggingen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 19. januar, 2012, kl. 16.15 i auditorium Smalltalk, Ole Johan Dahls hus (IFI2), Gaustad: “How does critical discourse analysis enhance the development of disability theory?”

Bedømmelseskomité

  • Professor Kjell Lars Berge, University of Oslo (administrator)
  • Professor Dan Goodley, Manchester Metropolitan University (førsteopponent)
  • Distinguished Professor Ruth Wodak, Lancaster University (andreopponent)

Leder av disputas

Forskningsleder Bente Ailin Svendsen

Veileder

Professor Johan L. Tønnesson, Universitetet i Oslo

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05