Disputas: Blunk, blikk og nikk

Cand.teol. Rolf Piene Halvorsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Tre diskursmarkører i norsk tegnspråk. En studie av blunk, blikkendring og nikk i åtte fortellinger

Rolf Piene Halvorsen

Norsk tegnspråk er et av minoritetsspråkene i Norge som er omtalt i Språkmeldinga (St.meld.nr.35 (2007-2008)). Språket er utviklet og brukt av døve siden begynnelsen av 1800-tallet. Det uttrykkes ved hjelp av ansiktet og hendene og oppfattes med synet.

Avhandlingen viser at blunk, blikkendring og nikk er en del av grammatikken i norsk tegnspråk. De er med og markerer grenser i teksten og viser hva som skal forstås som egne enheter i språket. Blunk, blikkendring og nikk fungerer blant annet slik komma, punktum og andre tegn markerer enheter i en skriftlig tekst.

Blunk og nikk, eller rettere sagt mangelen på blunk og nikk, kan si noe om tekstens spenningskurve. Når en fortelling blir mer dramatisk, blir det færre blunk og mindre nikking.

Nikk er videre med å etablere fortellingens tid og sted, kalt virtuell tid og sted. Blikkontakt sammen med sitert tale, tanke eller handling gir mottakeren en rolle i fortellingen. Dette er kalt rolletildeling.

Blunk, blikkontakt og nikk kan også danne nærhet og fellesskap mellom dem som snakker sammen. Slik kan blunk, blikkontakt og nikk være med å styrke og forme identiteten til dem som bruker norsk tegnspråk.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 14. november, 2012, kl. 16.15, i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "Norsk tegnspråk i lys av Scott Liddells teori om real space blends"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Anna-Lena Nilsson, Universitetet i Stockholm (førsteopponent)
  • Professor Rolf Theil, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Direktør Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Bente Ailin Svendsen

Veileder

  • Professor Elizabeth Lanza, Uiversitetet i Oslo (hovedveileder)
  • Professor Sonja Erlenkamp, Høgskolen i Sør-Trøndelag (medveileder)
     

Arrangør

Institutt for lingvistiske og nordiske studier v/Mari C. R. Otnes
Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05