Disputas: Et dukkehjem i en flerkulturell kontekst

Cand.philol. Elisabeth Ellingsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Et dukkehjem i en flerkulturell kontekst. En analyse av voksne andrespråksleseres  fortolkninger i et interaktivt perspektiv.

Elisabeth Ellingsen

Et dukkehjem har en selvskreven plass i den norske kanon og er også Henrik Ibsens mest kjente drama utenlands. Hvordan blir dette dramaet oppfattet og forstått av internasjonale lesere i dag, av lesere som ikke er vokst opp med Ibsen i den kulturelle skolesekken? Og hvilke utfordringer vil de møte når dramaet skal leses og samtales om på et andrespråk?

Dette er spørsmål Elisabeth Ellingsen tar opp i sin avhandling, der hun analyserer respons og interaksjon i to parallelle klasser med internasjonale studenter på språkkurs i norsk. Studentene kommer fra ulike kontinenter og utgjør en uensartet gruppe både når det gjelder kulturell bakgrunn og faglige interesser.

Avhandlingen bygger på et variert kildemateriale, og den viser at studentene i de to klassene er nokså enige om hva som vekker interesse og hva som føles mangetydig og vanskelig å forstå. Når det gjelder oppfatninger av dramaets karakterer, ikke minst av Nora, er det derimot klare forskjeller, både med hensyn til kjønn, gruppe og hvor man er i teksten. Der en i utgangspunktet kritisk mannlig studentgruppe utvikler en større forståelse for Noras handlinger etter hvert, skjer det motsatte blant mange av de kvinnelige studentene. En sympatisk innstilling avløses av en fordømmende holdning. Studien viser også hvordan en relativt marginal karakter, Noras barnepike, får større oppmerksomhet enn det som er vanlig innenfor en norsk kontekst. I møtet med teksten trekker studentene inn kulturelle perspektiver som på forskjellig måte og i forskjellig grad virker inn på deres fortolkninger.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 17. juni, kl. 16.15. Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern: "Diskutér begrepene interkulturell kommunikasjon og interkulturell kompetanse i lys av litteratursamtalens plass i andrespråksundervisningen".

Bedømmelseskomité

  • Professor Frode Helland, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark (andreopponent)

  • Professor Inger Lindberg, Stockholms universitet (førsteopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Else Ryen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05