Disputas: Hva kan irske mytologiske fortellinger si oss om engelske innvandreres identitet i middelalderen?

Master Cathinka Hambro ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Waiting for Christian Fish on Milk from India. A Textual and Contextual Analysis of 'Altram Tige Dá Medar' ('The Nourishment of the House of Two Milk Vessels').

Cathinka Hambro

Mye tyder på at engelske innvandrere kort tid etter invasjonen av Irland i 1169 adopterte irsk kultur og irske tradisjoner i så stor grad at de ble mer irske enn de innfødte irene. I sin avhandling undersøker Cathinka Hambro med utgangspunkt i en mytologisk fortelling i et manuskript bestilt av en anglo-irsk familie på 1400-tallet i hvilken grad denne tendensen lar seg etterprøve.

Rike familier i middelalderens Irland var svært kulturbevisste, fungerte som mesener og ervervet seg tekster og manuskripter i stort monn. Ettersom produksjonen av manuskripter var kostbar, var det på ingen måte tilfeldig hvilke tekster familiene bestilte, slik at tekstene i et manuskript forteller mye om den samtidige kulturelle bakgrunn og særlig den anglo-irske overklassens behov for å skape seg en identitet og tilhørighet. Fortellingen Hambro har analysert omhandler overgangen fra hedensk til kristen tid i Irland og representerer et karakteristisk eksempel på hvordan førkristne og kristne elementer veves sammen til en mer eller mindre konsistent historisk fortelling som bidrar til å definere den irske identiteten senmiddelalderens overklasse ønsket å la seg skrive inn i. Det at en anglo-irsk familie på 1400-tallet innlemmet slike tekster i sitt bibliotek vitner om at de ville knytte sin egen fortid til den irske historiske fortid og at de identifiserte seg sterkt med irsk kultur. Typisk nok er ikke én av tekstene i dette manuskriptet skrevet på engelsk eller fransk, som representerte overklassespråket i England på denne tiden.

Hambro har blant annet benyttet seg av teorier om kulturelt minne for å belyse hvordan en stor og viktig del av den anglo-irske befolkningen i Irland tidlig identifiserte seg mer med det irske enn med den kulturen de opprinnelig kom fra. Deres egen kultur ble gradvis blandet med den irske, etter hvert utvannet og til slutt fullstendig erstattet av den irske kulturen. Til tross for at Irland helt fra sent 1100-tall delvis ble styrt av en liten engelsk elite var størsteparten av den engelske overklassen i Irland nærmest fullstendig integrert i irsk kultur fra sent på 1200-tallet. Dette viser at middelalderens mennesker tilpasset seg og lot seg integrere i nye kulturelle sammenhenger i løpet av få generasjoner, noe man ser interessante paralleller til i dagens flerkulturelle samfunn.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 11. september 2013, kl. 16.15. Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern: "Adaptation and Imagination in Medieval Irish Vision Literature".

Bedømmelseskomité

  • Professor Jon Gunnar Jørgensen, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Reader Máire Ní Mhaonaigh, Cambridge University (andreopponent)

  • Professor Erich Poppe, Philipps Universität Marburg (førsteopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Terje Spurkland

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05