Disputas: Arbeid med språk i barnehagen – lett som en lek?

Cand.philol. Gunhild Tomter Alstad ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser

Gunhild Tomter Alstad

Det siste tiåret har utdanningspolitikken vært opptatt av barnehagen som en sentral språklæringsarena for barn. Stadig flere barn lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er en utbredt holdning at språkutviklingen går av seg selv bare barna går i barnehagen. En annen holdning er at barn bare trenger å lære ukomplisert og enkelt språk.

- Selv om barn ikke gis formell opplæring i andrespråket, er det ikke slik at arbeid med det nye språket er «lett som en lek» eller at barna lærer bare et enkelt «sandkassespråk», sier høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, Gunhild Tomter Alstad. Hun disputerer ved Universitetet i Oslo 23. mai 2014.

Alstads doktorgradsavhandling analyserer barnehagen som arenaer for språklæring. Gjennom intervjuer av tre barnehagelærere og videobaserte observasjoner av deres arbeid har Alstad utforsket det barnehagelærerne selv definerer som gode språklæringssituasjoner og -aktiviteter. Hun har også undersøkt hvordan barnehagelærerne håndterer barnas flerspråklighet.

Alstad viser hvordan barnehagelærernes systematiske bruk av uformelle språklæringssituasjoner, som lek og måltid, gir muligheter for språkutviklende samtaler og samtidig støtte til at barn kan delta i språklig utfordrende aktiviteter.

Alstads avhandling gir også ny innsikt i barnehagene som flerspråklige læringsmiljø. Alstad belyser hvordan det språklige mangfoldet på ulike måter brukes som en ressurs for alle barn, uavhengig av om personalet snakker alle barnas morsmål eller ikke.

Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om kompleksiteten knyttet til andrespråksopplæring i barnehagen. Den er et viktig bidrag til både forskningsbasert profesjonsutøvelse i praksisfeltet og som kunnskapsbase i barnehagelærerutdanningen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 22. mai, kl. 16.15. Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern: "Barnehagepraksiser som forskningsobjekt: Forskningsmetodologiske og forskningsetiske problemstillinger ved studier av flerspråklige barnehager."

Bedømmelseskomité

  • Professor Monica Axelsson, Stockholms Universitet (førsteopponent)
  • Professor Andreas Lund, Universitetet i Oslo (andreopponent)
  • Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Kristian Emil Kristoffersen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:04