Disputas: Språk utvikler seg uforutsigbart

Master Guro Nore Fløgstad ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Forking paths: Category change, subfunction variation, and Preterits in Porteño Spanish and beyond

Guro Nore Fløgstad

Guro Nore Fløgstad viser at visse typer språklig endring er langt mindre forutsigbare enn antatt. I nær hundre år har forskere ment at noen verbformer er mer levedyktige enn andre. Denne relativt uskyldige språkhistoriske observasjonen har fått store konsekvenser for moderne lingvistisk teori. Påstander om at slike språkendringer gjentar seg har blitt en del av forklaringen på hvorfor grammatikkene våre er som de er.

Det virkelige bildet er langt mer komplisert, i det man vender blikket bort fra Europa. Fløgstad har forsket på spansk spontantale i Argentina og Uruguay, og har sammenlignet sine analyser med språkmateriale fra 50 språk.

Avhandlingen viser at den forutsigbare, påstått «universelle» utviklingen er begrenset til en liten gruppe europeiske språk. De resterende språkene utvikler seg i ulike retninger. I argentinsk og uruguayansk spansk bruker talerne verbkategoriene både om hverandre, og på helt nye måter, noe som er helt motsatt av hva som beskrives i litteraturen. Basert på disse funnene presenterer Fløgstad en bruksbasert modell som tar høyde for de ulike måtene språkene utvikler seg på. Forskningsresultatene i avhandlingen gir oss dermed en ny forståelse av hva som skjer når grammatiske kategorier endrer seg.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 2. mars 2015, kl. 10.15 i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "How and why do grammars change?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Muriel Norde, Humboldt-Universität zu Berlin (andreopponent)
  • Professor emeritus Nigel Vincent, University of Manchester (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Kristian Emil Kristoffersen

Veileder

  • Professor Rolf Theil, Universitetet i Oslo
  • Research Associate Professor Jóhanna Barðdal, Ghent University
Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05