Disputas: Forbi forestillingen om det nasjonale felleskapet

Master Annika Bøstein Myhr ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Memories out of Place and Season. England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989

Annika Bøstein Myhr

Er det alltid slik at en person som flytter hjem etter å ha bodd flere år i et annet land føler seg hjemme? Er det alltid slik at en innvandrer føler seg fremmed i sitt nye land?

Annika B. Myhr har analysert åtte litterære verk om migranter i England, Tyskland, Russland, Estland og Norge. Hun har fokusert på hvordan individer med ulike bakgrunner former sin identitet i skjæringspunktet mellom ulike gruppetilhørigheter og innen nasjonale rammer.

– Skjønnlitteraturen åpner for at man ser individet i kontekst, og med en mer finmasket lesemåte kan vi lære mye av den. Avhandlingen viser at identitet og følelsen av å høre til i en nasjonal kultur ikke må følge bestemte mønstre. En innvandrer kan gjerne finne seg godt til rette i en ny kultur. Og en som flytter hjem etter mange år ute, kan oppleve seg som fremmed i eget land.

Disse funnene er et korrektiv til mye eksisterende forskning på migranter og minoriteters identiteter, og til gjengse måter å forstå nasjonal identitet på.

Myhr viser at man må nyansere Benedict Andersons tanker om nasjonen som et forestilt fellesskap og tenke nytt om romanens rolle i framstillingen av dette fellesskapet.

– Anderson fokuserte på at romanen beskriver et nasjonalt rom, og hendelser som foregår samtidig innen dette rommet. Men migrasjonslitteraturen beskriver hvordan minner som er sentrale for migranters identitetsfølelse nettopp ikke har plass i det nasjonale rommet. Litteraturen er viktig fordi den viser fram det vi ellers ikke ser.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 27. februar 2015, kl. 10.15 i auditorium Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken: "Autobiographical Narratives in an Era of Migration: To What Extent Is the Idea of Individual and National Identity Viable?"

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Sten Pultz Moslund, University of Southern Denmark (andreopponent)
  • Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Ulrich Schmid, Universität St. Gallen (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Per Thomas Andersen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05