Disputas: Elever som filmskapere

Master Marthe Øidvin Burgess ved Institutt for Lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn

Marthe Øidvin Burgess

Det er et gap mellom forskning og praksis i norske klasserom.  Det begynner å bli en stund siden multimodale tekster – tekster som kommuniserer med flere tegnsystemer samtidig – ble en naturlig del av hverdagen til barn og unge, men slike tekster representerer fremdeles nye utfordringer i skolen. Lærere må undervise om nye sjangre uten selv å beherske dem og uten at den nødvendige teknologien er til stede. Marthe Øidvin Burgess’ avhandling følger fire klasser gjennom en norskfaglig periode med filmproduksjon.

Avhandlingen tar for seg elevenes arbeidsstrategier og deres evne til å kommunisere med ulike tegnsystemer som levende bilde og muntlig og skriftlig verbalspråk. Burgess’ prosjekt er en kasusstudie av hvordan læreplanens krav om elevproduksjon av multimodale tekster ble innfridd ved én ungdomsskole. Resultatene forteller om engasjement og innsatsvilje hos lærere og elever, men også om problemer som oppstår når en sjanger skal utforskes for første gang.

Elevene i undersøkelsen jobber intuitivt og henter inspirasjon fra sin egen erfaring som filmpublikum når de lager film. Skolen klarer bare til en viss grad å gi elevene relevante teknologiske hjelpemidler og en helhetlig forståelse av filmproduksjon, og elever og lærere mangler et språk til å samtale om både prosess og resultater. Dette språket finnes til dels i forskningen på multimodalitet, men gjenspeiles ikke i læreplanen. Her ligger nøkkelen til å lukke gapet mellom forskning og klasseromspraksis.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 23. september 2016, kl. 10.15 i Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern: "Hvilken rolle bør multimodal tekstskaping ha i framtidas norskfagsdidaktiske tenkning og praksis?"

Bedømmelseskomité

  • Lektor Nikolaj Frydensbjerg Elf, Syddansk Universitet (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Anne Løvland, Universitetet i Agder (førsteopponent)
  • Professor Johan Tønnesson, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Disputasleder er førsteamanuensis Gitte Mose

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:04