Disputas: Å lære å skrive på et nytt språk handler om å bli medlem av en ny språkkultur

Master Ingrid Dommersnes Jølbo ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom

Ingri Dommersnes Jølbo

Å lære å skrive på et nytt språk innebærer å bli medlem av en ny språkkultur i tillegg til å lære seg grammatikk og ordforråd. En ny doktoravhandling undersøker språk- og skriveopplæringen til personer som skal lære å skrive på norsk.

I sin studie utforsker Ingri Dommersnes Jølbo hvordan ungdommer fra Somalia skriver i norskfaget. Ungdommene har kort botid i Norge og lite skolegang fra tidligere. I et halvt år deltok Jølbo i norsktimene til en klasse i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom. Tekster og intervjuer fra syv elever i denne klassen er utgangspunktet for analysene i studien.

– Min forskning viser hvordan disse ungdommene formidler egne erfaringer, tanker, følelser og kunnskap gjennom skriving. Måten de skaper mening i tekstene på har stor betydning for hvordan de opplever skrivesituasjonen og for hvordan tekstene deres blir forstått.

– Skriving skjer i dialog med omgivelsene. Både den situasjonen elevene er i når de skriver på skolen og de større sosiale og kulturelle rammene, forholdene i Norge, spiller inn. Både tydelige og underforståtte skrivenormer, ideologier i samfunnet og lesernes forventninger er viktige når tekstene utformes. Derfor handler det å skrive på et nytt språk om å bli deltaker i en ny språkkultur og samtidig ha kontroll over egen identitet, sier Jølbo.

Funn fra avhandlingen kan også belyse språk- og skriveopplæringen til andre grupper som skal lære norsk. Dette er spesielt relevant for den økende gruppen asylsøkere og innvandrere som kommer til Norge.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 5. februar 2016, kl. 10.15 i auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern: "Hvordan kan kvalitativ skriveforskning være generaliserbar?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Lars Anders Kulbrandstad, Høyskolen i Hedmark (andreopponent)
  • Professor Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet (førsteopponent)
  • Professor Ingebjørg Tonne, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Toril Opsahl

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:05