Disputas: Kan steder være retoriske?

Cand.philol. Iben Brinch Jørgensen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk

Iben Brinch Jørgensen

Iben Brinch Jørgensen har undersøkt hvordan steder er skapt gjennom våre retoriske praksiser, særlig der vi anvender visuelle medier til å overbevise andre. Avhandlingen viser at også steder kan ha en retorikk, der selve stedet blir medskapende og påvirker hvordan vi opptrer og kommuniserer.

– Vi kan også bruke stedsretorikk for å inkludere eller ekskludere andre, eller til å etablere et fellesskap. Mange steder er omgitt av et etos, en troverdig status som vi låner for å smykke oss med eller bruke for alt det er verd i sosiale sammenhenger, sier Iben Brinch Jørgensen.

Hun har særlig undersøkt retorikken som brukes når steder forandres i overgangen fra industrikultur til kulturindustri. I slike transformative prosesser hylles stedets unike karakter ved bruk av en form for retorikk som ikke er den retorikken som definerer retorikkfaget eller den menigmann tenker på som retorikk. Det er derimot retorikken hvor vi fremviser våre felles verdier og som kommer før vi begynner å argumentere åpenlyst. Aristoteles kalte denne retorikken for den epideiktiske.

Avhandlingen inneholder fire artikler. Første artikkel analyserer hvordan bilder av barnearbeidere blir brukt til å ufarliggjøre industrihistorien på hjemmesiden til fabrikken som nå er besøkssenter. Den andre artikkelen er en fenomenologisk-retorisk undersøkelse av hva det nye, arkitekttegnede kulturbygget som er reist på den tidligere industritomten, egentlig lærer sine besøkende. Det tredje studiet sammenligner filmer som skal bygge tre byers omdømme opp: Hvordan viser de oss hva vi setter pris på ved steder i vår skandinaviske kultur? Det fjerde studiet gjenforteller de sentrale erfaringene fra et prosjekt som utviklet en nye visuell profil for et nedlagt jernverk i Larvik, og dette siste studiet bidrar til å utvikle en metode for retorisk feltarbeid. Denne avhandlingen gir ny innsikt i hvordan retorikkfaget kan benyttes til forskning på flere områder i samfunnet.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 2. mai 2016, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Studiet av retoriske fenomener som stedsutvikling innbyr til bruk av nye forskningsmetoder. Sammenlikn metoder som tradisjonell tekstanalyse, fenomenologi og retorisk feltmetode for å belyse mulige epistemologiske bidrag. Drøft hvordan metodene kan kombineres for å oppnå større retorisk innsikt."

Bedømmelseskomité

  • Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Jens E. Kjeldsen, Universitetet i Bergen (førsteopponent)
  • Lektor Maria Wolrath-Søderberg, Södertörns Högskola (andreopponent)

Leder av disputas

Forskningsleder Toril Opsahl

Veileder

  • Jan Svennevig, Universitetet i Oslo
  • Susanne Vittenkamm Knudsen, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Jan Grue, Universitetet i Oslo
Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:04