Disputas: Syntaksen i det vi ikke sier

Master Kari Kinn ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Null Subjects in the History of Norwegian

Kari Kinn

Syntaktiske regler bestemmer hvordan vi setter sammen ord til setninger. Men det finnes også syntaktiske regler som bestemmer hvilke ord vi kan droppe. I moderne norsk kan vi utelate subjektet jeg i en setning som Kommer hjem snart! uten at setningen blir uakseptabel.

I avhandlingen Null subjects in the History of Norwegian undersøker Kari Kinn hvordan reglene for utelatelse av subjekter har endret seg fra gammelnorsk til moderne norsk.

– Det er grunnleggende forskjeller mellom dropping av subjekter i gammelnorsk og moderne norsk. I moderne norsk kan subjekter i både 1., 2. og 3. person droppes, men kun fra den innledende posisjonen i setningen. Vi kan altså si Kommer hjem snart, men ikke Snart kommer hjem, hvor et subjekt som ville stått etter verbet, er utelatt. I gammelnorsk var det fullt mulig å droppe subjekter også etter verbet. Derimot ser det ut til at det fantes en regel mot dropping av subjekter i 1. og 2. person, altså jeg, vi, du og dere.

Reglene for utelatelse av subjekter i moderne norsk er kjent fra tidligere forskning. Imidlertid har det hittil ikke vært gjort større undersøkelser av gammelnorsk og den historiske utviklingen fram til i dag. Kinns avhandling baserer seg på en ny, elektronisk samling av gammelnorske tekster, blant annet Den legendariske olavssagaen, og dessuten en del mellomnorske tekster.

Funnene i gammelnorsk er språkvitenskapelig interessante.

– En regel mot dropping av subjekter i akkurat 1. og 2. person er sjelden, og overraskende fra et kommunikativt synspunkt.  Siden subjekter i 1. og 2. person viser til senderen og mottakeren av det språklige budskapet, er de svært lette å forstå fra konteksten. Dermed kunne man jo tenkt seg at de også er lette å utelate – i moderne norsk er det spesielt vanlig å droppe 1. person. Men slik er det altså ikke i gammelnorsk. Her er det andre, formelle egenskaper ved subjektene som er avgjørende.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 8. mars 2016, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "The DP in Old Norse"

Bedømmelseskomité

  • Professor Ulrike Demske, Universitetet i Potsdam (andreopponent)
  • Professor Elly van Gelderen, Universitetet i Arizona (førsteopponent)
  • Professor Helge Lødrup, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Andreas Sveen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:04