Disputas: Skam og andre følelser rundt transidentitet i litteratur for barn og ungdom

Cand.philol. Silje Hernæs Linhart ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "A wild stream of eyes": Affect and Identity in Male-to-Female Transgender Narratives for Children and Young Adults

Silje Hernæs Linhart

Silje Hernæs Linhart har undersøkt et utvalg barne- og ungdomslitteratur fra de skandinaviske og engelske språkområdene fra slutten av 1960-tallet og fram til i dag. Et mål har vært å finne ut hvordan tekstene skildrer følelser omkring kjønnsidentitet. Sentrale spørsmål i avhandlingen er: Hvordan er karakterenes personlige og sosiale erfaringer med transidentiteter tematisert? Hva betyr det å bli sett på som utenfor normen, både med hensyn til egne følelser omkring kjønnsidentitet, og i forhold til reaksjoner fra omgivelsene?

– Følelser av skam står sentralt i disse tekstene, sier Linhart.

Tittelen på avhandlingen, "A wild stream of eyes", er et sitat fra den svenske forfatteren Bengt Martins Joakim-trilogi. Sitatet illustrerer at skam ofte er forbundet med erfaringen av å være gjenstand for mye visuell oppmerksomhet. Blikkene som karakterene blir gjenstand for blir et bilde på hvordan et bestemt miljø eller samfunn ser på transpersoner.

I sine analyser har hun benyttet affektteori og queerteori for å utforske sammenhenger mellom det personlige og sosiale, altså hvordan egne følelser blir påvirket av hvordan man blir møtt av andre. Avhandlingen nærmer seg temaet fra flere ulike vinkler. Et mål er å utvide samtalen om transpersoner og kjønnsidentitet i barne- og ungdomslitteraturen. Temaet berører mange og har fått stadig mer oppmerksomhet de senere årene. Språkbruken er blitt mer nyansert og går i økende grad inn i vår dagligtale. Analysene viser at skildringene av karakterene i disse tekstene speiler utviklingen av holdninger, bevissthet og språk, teori og politikk omkring kjønn og transidentitet.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 10. juni 2016 kl. 10.15 i Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern: "Niviaq Korneliussen: Homo Sapienne (2014). Form, tematikk, leser"

Bedømmelseskomité

  • Lektor Nina Christensen, Aarhus Universitet (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Svein Slettan, Universitetet i Agder (andreopponent)
  • Professor Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Disputasleder er prodekan for forskning og forskerutdanning, professor Ellen Rebecca Rees

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:05