Disputas: Sprikende forståelse av flerspråklighet i norsk videregående skole

Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghe ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Discourses of Multilingualism in Norwegian Upper Secondary Schools

Anne-Valérie Sickinghe

Anne-Valérie Sickinghe har forsket på hvordan flerspråklighet fremstilles i to typer kilder, i politiske tekster og i samtaler mellom elever. Hun har undersøkt og sammenlignet utdanningspolitiske tekster skrevet i forbindelse med Kunnskapsløftet med språklig samhandling blant skoleelever på VG3-trinnet i tre videregående skoler.

Avhandlingen viser hvordan flerspråklighet blir forstått på ulikt vis i utdanningspolitiske tekster og elevsamtaler. De utdanningspolitiske tekstene er skrevet fra en ettspråklig synsvinkel, med en inndeling i morsmålstalere og ikke-morsmålstalere. Tekstene tar utgangspunkt i en forståelse av at alle elever har et enkelt morsmål som er fastlagt fra fødselen, og knytter dette morsmålet til elevenes nasjonale eller etniske familiebakgrunn.

Elevsamtalene derimot viser mye mer nyanserte forestillinger. Når elevene posisjonerer seg selv og andre som brukere av norsk og fremmedspråk, så er sosiale faktorer og personlige relasjoner vel så viktige som de rent språklige. I elevsamtalene er språkeierskap heller ikke nødvendigvis knyttet opp mot elevenes familiebakgrunn. Elevsamtalene viser dessuten at elevene også posisjonerer seg selv og andre som flerspråklige når de diskuterer hvordan de selv og andre lærer seg tradisjonelt underviste fremmedspråk både i og utenfor klasserommet, mens de utdanningspolitiske dokumenter ikke knytter fremmedspråksundervisning til flerspråklighetsbegrepet. Alt i alt viser elevenes samhandlinger en mer dynamisk forståelse av flerspråklighet enn det som fremkommer i de utdanningspolitiske tekstene.

Avhandlingen argumenterer for en mer inkluderende forståelse av flerspråklighet, spesielt i den norske skolen. Funnene viser hvordan styringsdokumentenes ideologi om flerspråklighet kun delvis faller sammen med språkholdningene til elevene. De viser også hvordan en tverrfaglig tilnærming til flerspråklighet kan gi ny innsikt i temaet.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 29. april, kl. 10.15 i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "Discuss the relationship between Critical Discourse Analysis and Conversation Analysis in the study of multilingualism"

Bedømmelseskomité

  • Dosent Nigel Musk, Linköpings universitet (førsteopponent)
  • Professor Hilde Sollid, Norges arktiske universitet (andreopponent)
  • Professor Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor og undervisningsleder Ingebjørg Tonne

Veileder

 

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:05