Disputas: Flerspråklighet på statlige nettsider

Master Maimu Berezkina ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Multilingual state websites in Estonia and Norway: A study of language policy in new media

Maimu Berezkina

Maimu Berezkina

I mange land har digitale plattformer nå blitt helt sentrale for kommunikasjonen mellom staten og offentligheten. For å nå ut til alle innbyggere samt følge offisielle språklover, brukes ofte flere språk. I sin studie utforsker Berezkina språkbruk på statlige nettsider i Norge og Estland. Begge disse landene har kommet veldig langt i digitalisering av offentlig sektor, og internett har blitt den primære kommunikasjonsplattformen for statlige institusjoner.

Studien kombinerer nettsideanalyse og intervjuer med personer som har ansvar for forvaltningen av statlige nettsider. Resultatene viser at det er en rekke spenninger mellom offisiell språkpolitikk og måten ulike språk faktisk blir brukt på for å kommunisere med ulike befolkningsgrupper. I det norske tilfellet bruker Berezkina også arkivert nettsidedata for å se på utviklingen av språkbruk på statlige nettsider fra 1990-tallet fram til i dag. Her finner hun en interessant tendens, nemlig at mens flere statlige institusjoner tidligere prøvde å kommunisere med innvandrerbefolkningen på deres språk, er innvandrerspråkene nå mye mindre synlige på sentrale nettsider. Nynorsk og samisk blir brukt, men bokmål og engelsk dominerer. Bruken av engelsk har økt betraktelig.

Funnene til Berezkina bidrar med verdifull innsikt i et aktuelt fenomen i høyt digitaliserte land som til nå har vært lite undersøkt, og er relevant både for de ulike målgruppene av flerspråklige statlige nettsider og for dem som lager slike sider.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 20. juni kl 10:15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Ethical issues, on-line data collection, and the concept of public space"

Bedømmelseskomité

  • Dr. Robert Blackwood, University of Liverpool
  • Professor Ana Deumert, University of Cape Town
  • Professor Elizabeth Lanza, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Piotr Garbacz

Veileder

  • Unn Røyneland, Universitetet i Oslo
  • Aneta Pavlenko, Temple University
  • Helen Kelly-Holmes, University of Limerick
Publisert 22. mai 2017 09:58 - Sist endret 9. jan. 2019 13:15