Disputas: Nytt verktøy kan kartlegge barns ordforråd på tvers av språk

Master Pernille Hansen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons.

 

Pernille Hansen

Til tross for at stadig flere vokser opp med flere språk, ser man vanligvis kun på norskferdigheter når barns språkutvikling skal kartlegges. Når de andre språkene ignoreres på denne måten, får vi ikke noe helhetlig bilde av språkferdighetene til flerspråklige barn. Dermed risikerer de å bli feildiagnostisert med språkvansker, eller å ikke få hjelp dersom de faktisk har vansker med å lære seg språk.

– I det offentlige ordskiftet har mange ytra bekymring for norskferdighetene til barn som hører andre språk hjemme, men det er i realiteten et større problem at vi vet for lite om ferdighetene i de andre språkene de lærer seg. Så langt har det mangla gode verktøy for flerspråklig kartlegging, men flere nye verktøy kan snart gi barnehager bedre muligheter for å undersøke språkutviklinga til barn som snakker flere språk, sier Pernille Hansen.

I sin doktoravhandling har hun sett nærmere på ordforrådet til barn i alderen 1–6 år, og sammen med forskere fra mer enn 20 land har hun utvikla et nytt verktøy som kartlegger ordforrådet hos flerspråklige 4–6-åringer. Dette verktøyet, Cross-linguistic Lexical Tasks, skiller seg fra eksisterende verktøy ved at det tar høyde for språklige og kulturelle forskjeller i barns ordforråd. Gjennom doktoravhandlinga si har Hansen vist at testen gir sammenlignbare resultater på tvers av språk og landegrenser.

Cross-linguistic Lexical Tasks er laga for å kartlegge flerspråklige barns samla språkferdigheter i alle språkene deres, og er så langt utvikla for 25 språk. Verktøyet kan fritt brukes i forskningprosjekter, men mer forskning er nødvendig før det kan brukes til å diagnostisere språkvansker. Blant annet trengs det en grundig utprøving på barn med typisk språkutvikling.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 6. oktober 2017, kl 10:15  Gamle festsal, Domus Academica

"How does the theoretical linguistic model underlying a researcher’s study affect the researcher's perception of the task of language learning in bilingual children and the issues the researcher considers important to examine?"

Bedømmelseskomité

  • Professor, dr. Ewa Dąbrowska, University of Northumbria (andreopponent)
  • Professor Virginia Mueller Gathercole, Florida International University (førsteopponent)

  • Professor, dr. Elizabeth Lanza, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Sissel Furuseth

Veileder

Publisert 11. sep. 2017 12:07 - Sist endret 21. sep. 2017 08:55