Disputas: Demonstrativer blir til gjennom særegen historisk prosess

Master Urd Vindenes ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian.

Urd Vindenes

Demonstrativer (tidligere kalt påpekende pronomen) som den og denne er viktige i språket. De kan brukes både til å peke på ting i omgivelsene våre, som i se på den!, og til å peke ut ting som ikke lenger er i nærheten, men som samtalepartnerne har et felles forhold til, som i husker du den der katten? Det sammensatte, eller komplekse, demonstrativet den der, har utvikla seg i norsk med en rekke særprega funksjoner.

Vindenes har undersøkt hvordan demonstrativer brukes i norsk, og hvordan de utvikler seg over tid. Grammatiske ord, som preposisjoner (til, hos) og hjelpeverb (ha, skal), har som regel opphav i innholdsord som substantiv eller verb. Derimot har det vært kjent at demonstrativer ofte ikke kan spores tilbake til slike ord.

Vindenes argumenterer for at demonstrativer utvikler seg i sykluser, ved at de blir forsterka av andre ord, og finner støtte for hypotesen sin fra både eldre skandinavisk og andre språk. Forsterkning innebærer at ord som tilsvarer adverba her/der eller verbet se blir en del av demonstrativet (som i den der eller i det norrøne þessi ‘denne’). I noen tilfeller kan de gamle delene av demonstrativet forsvinne, slik som i enkelte trønderske dialekter: derre bilen.

Det er kjent fra før at nektingsord (som ikke) utvikler seg gjennom syklisk forsterkning, men den sykliske forsterkninga av demonstrativer er studert i langt mindre grad. Avhandlinga bidrar derfor med en ny kunnskap om den språkhistoriske utviklinga av et sentralt grammatisk system.

Tid og sted for prøveforelesning

12. januar 2018 kl. 10:15 Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

"Notions of ‘construction’ and their different roles in theories of syntax and morphology’"

Bedømmelseskomité

  • Professor, dr. Kersti Börjars, Universitetet i Oslo
  • Professor, dr. Torodd Kinn, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Dr. Senior Lecturer, Graeme Trousdale, University of Edinburgh (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Piotr Garbacz

Veileder

  • Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo
  • Muriel Norde, Humboldt-Universität zu Berlin
Publisert 15. des. 2017 11:21 - Sist endret 9. jan. 2019 13:17