Disputas: Figurteater i et utdanningsperspektiv

Cand.philol. Mona Wiig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Opp som en drage?

Mona Wiig

Mona Wiig

Figurteater (tidligere kalt dukketeater) har hatt en tornefull vei i norsk kontekst både innen kunstfeltet og i kunstutdanningen. Mona Wiig har sett på utviklingen av estetisk praksis innen dukketeater og scenekunstutdanning i Tsjekkia. Forskningen viser at tsjekkisk dukketeater har fusjonert med teater og blitt til teater med skuespiller og dukker. Den tidligere skjulte og anonyme dukkespilleren har inntatt scenerommet sammen med dukker og andre objekter hvor de gjensidig interagerer i møte med publikum. ”Magien” ligger i det synlige, og ikke i det skjulte.

Ved Avdeling for alternativt teater og dukketeater (KALD) ble de tre masterprogrammene i regi-dramaturgi, scenografi og skuespillerkunst revidert i 1990. Avdelingen er organisert under Teaterfakultetet, Akademi for scenekunst i Praha. Forskningen bygger på observasjoner av og samtaler med ett kull studenter fra skuespillerlinjen (2003-2007). Studentene fra de tre programmene samarbeidet under hele studieforløpet som resulterte i en utvidelse av forskningsfeltet.

I lys av egne erfaringer fra scenekunstfeltet, arbeid med figurteaterutdanning i Norge og empiri fra KALD diskuterer Wiig alternative muligheter for etablering bachelor- og masterprogram i figurteater organisert under en eller flere av de eksisterende tre norske skuespiller-utdanningene; Akademi for scenekunst (HiØ), Teaterhøgskolen (KHiO) og Skuespillerutdanninga (NU).

I mer enn 40 år har det norske fagmiljøet arbeidet målrettet for etablering av utdanning innen figurteater. Behovet for en norsk utdanning er utførlig dokumentert i rapporter, Kulturmeldinger, Stortingsproposisjoner m.m. Et bachelorprogram i figurteater ble formalisert og organisert under Høgskolen i Østfold i 1996. Etter knappe to år ble innholdet i studiet endret.

Gjennom Strukturreformen [St.meld.nr. 18 (2014 -2015)] vil Kunnskapsdepartementet styrke kvaliteten i utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Departementet anbefaler større enheter og mer robuste fagmiljøer. De trekker fram profesjonsutdanningene i scenekunst som eksempler på små fagmiljøer. Figurteater vil kunne bidra til større faglig mangfold, til tverrfaglig samarbeid og mulig knoppskyting innen scenekunstutdanning, men også innen kunstfeltet generelt. Norsk figurteater er i vekst, la scenekunsten få muligheten til å vokse gjennom økt kompetanse og en forutsigbar rekruttering til glede for et bredt publikum.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 16. juni kl 10:15 i Aud. 1, Eilert Sundts hus, A-blokka, Blindern: "Teaterteoriers relevans for moderne figurteater"

Bedømmelseskomité

  • Professor Frode Helland, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Lise Hovik, Dronning Mauds Minne høgskole
  • Professor Jørn Langsted, Århus universitet

Leder av disputas

Professor Ståle Dingstad

Veileder

  • Jon Nygaard, Universitetet i Oslo
  • Josef Krofta, The Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague
  • Miloslav Klíma, The Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague
Publisert 18. mai 2017 12:38 - Sist endret 1. juni 2017 09:07