Disputas: Hvordan blir et språk et ‘ekte språk’?

Master Diana Maria Camps ved Senter for flerspråklighet (Multiling) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Legitimating Limburgish: The discursive construction of a regional language in the Netherlands

Diana Maria Camps

Når man skal etablere eller revidere et skriftspråk oppstår det gjerne konflikter. Hvordan skaper man legitimitet for et skriftspråk? Diana Camps viser at uenigheten om det limburgiske språket er en konflikt mellom vitenskapelig kunnskap og den lokale kunnskapen til de som utøver språket.

Camps har forsket på hva fageksperter og lekfolk sier og gjør for å gi legitimitet til limburgisk – et minoritetsspråk i Nederland. Limburgisk fikk offisiell status som eget språk i 1997. Før det ble det regnet som en nederlandsk dialekt.

Når en dialekt går fra å være en dialekt til å bli et språk oppstår det ofte et ønske om å etablere en mer enhetlig skriftspråkstandard. Dette er ofte en kime til konflikt – noe man er godt kjent med i Norge gjennom den norske språkstriden. Også i Limburg er debatten het og har steile fronter. Med utgangspunkt i spenninger og uenigheter rundt rettskrivningsvalg viser Camps at den autoriteten og legitimiteten de lokale brukerne av limburgisk har når det gjelder å snakke språket, ikke gjelder når språket skal skrives. Da er det vitenskapelige og instrumentelle argumenter som gjelder.

Camps analyserer den overordnede språkpolitikken (beskyttelse under den Europeiske pakten for region eller minoritetsspråk), offentlige diskurser (mediedebatter) og lokale diskurser (klasseromsdiskusjoner og en rettskrivningskonkurranse). Hun viser at ved å tillegge vitenskapelig kunnskap større vekt enn lokal, tradisjonell kunnskap, reproduserer folk, ofte uten å mene det, en hierarkisk og undertrykkende språkideologi.

Studien gir ny innsikt i hvordan språk blir forstått, forvaltet og utviklet i et moderne, vestlig samfunn. Språkbeskyttelse handler ikke bare om språk: til syvende og sist er dette en kamp om hvem som får ha en stemme.

Tid og sted for prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning: Fredag 19. oktober 2018, 10:15, Helga Engs hus, auditorium 2, "Perspectives on minority languages, education and multilingualism in Europe"
Disputas: Fredag 19. oktober 2018, 13:15, Helga Engs hus, auditorium 2

Bedømmelseskomité

  • Professor Durk Gorter, IKERBASQUE, Basque Foundation for Science (førsteopponent)
  • Professor Unn Røyneland, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Hilde Sollid, Universitetet i Tromsø (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Elizabeth Lanza

Veileder

  • Professor Pia Lane, Universitetet i Oslo (Multiling)

  • Professor Leonie Cornips, Maastricht University

  • Professor Albert M. Backus, Tilburg University

Publisert 25. sep. 2018 13:35 - Sist endret 14. feb. 2020 12:45