Disputas: Læreboka og digitale tilleggsressurser – hvordan hindres og skapes sammenheng?

Cand.philol. Ommund Carsten Vareberg ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Samarbeid og sekvensialitet – transmedial koherens i fem pedagogiske tekstsystemer for norskfaget på Vg1

Ommund Carsten Vareberg

Hvordan skapes det sammenheng i læremiddelsystemer som omfatter flere medieplattformer som lærebok og digitale tilleggsressurser? Varebergs avhandling forsøker å svare på dette spørsmålet gjennom tekstanalyser av fem lærebøker for norskfaget på Vg1 med tilhørende nettsteder.

Et utgangspunkt for undersøkelsen er at læremiddelsystemer må støtte læreren i å legge opp undervisningsforløp der læringsressursene kan settes sammen til læringssekvenser som gir faglig fordypning og progresjon.

Læremiddelsystemene viser seg i stor grad å ha en oppstykka struktur, så læreren må sørge for å velge ut, ordne og knytte sammen ressursene. Bøkene har registre og kryssreferanser som kan hjelpe læreren til å finne relevante ressurser, men nettstedene som hører til bøkene, støtter ikke i samme grad læreren i å finne og sammenstille relaterte ressurser.

De digitale tilleggsressursene gjentar i stor grad stoff fra lærebøkene, både i presentasjoner, repetisjonsspørsmål og kortversjoner. Men dette binder ikke nødvendigvis nettressursene tettere til læreboka. Tvert imot er det en tendens til at oppgaver og spørsmål på nettstedet kan besvares uten at elevene har satt seg inn i det mer nyanserte og presise kunnskapsstoffet fra boka. Dermed undergraves læreboka som kunnskapskilde.

For lærerne kreves det faglig og didaktisk erfaring både fordi de må håndtere integrasjonsutfordringene og fordi de må supplere med oppgaver som gir elevene utfordringer som er tilpassa det faglige nivået på læreboktekstene.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 10. mai 2019, kl. 10.15, Helga Engs hus, auditorium 2. "Digitale læremidler i framtidens skole: muligheter og utfordringer"

Bedømmelseskomité

  • Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Jeppe Bundsgaard, Aarhus universitet (andreopponent)
  • Professor Catharina Nyström Höög, Uppsala universitet (førsteopponent)

Leder av disputas

Forskningsleder, professor Sissel Furuseth

Veileder

Publisert 24. apr. 2019 14:10 - Sist endret 2. mai 2019 13:07