Disputas: Økologisk sivilisasjonskritikk i nord

Master Beatrice M. G. Reed ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

Bildet kan inneholde: person, murstein, murverk, hud, hake.

På midten av 1900-tallet publiserte den svenske forfatteren Stina Aronson (1892-1956) fire prosaverk, som alle utspiller seg i et øde naturlandskap ved polarsirkelen. Bøkene beskriver et kollektiv av læstadianske småbrukere og reindriftssamer som lever fjernt fra de urbane sentra i sør, men i nær kontakt med den boreale naturen. Hvordan bidrar disse tekstene til å problematisere maktforholdene mellom menneske og natur, og mellom sentrum og periferi?

​Ved å vise hvordan Aronsons sene tekster kan leses som en tidlig reaksjon på de store endringene i forholdet mellom menneske og natur som kom til å prege etterkrigstiden i Norden, tar Reed utgangspunkt i forfatterskapets aktualitet. Gjennom en historiserende tilnærming til forfatterens samtidskontekst, gjør hun det samtidig klart at Aronson forholdt seg aktivt til samtidens natur- og menneskesyn. Avhandlingens lesninger belyser hvordan Aronsons ødemarkstekster går i kritisk dialog med tendenser i reiseskildringsdiskursen, Norrlandslitteraturen, mellomkrigstidens primitivisme, læstadiansk forkynnelse og samisk fortellertradisjon.

Gjennom nærlesninger, inspirert av formorientert og kontekstuell økokritisk og postkolonial teori, argumenterer Reed for at Aronsons omgang med disse kontekstuelle impulsene er preget av nyansert maktkritikk og stilistisk originalitet. Slik vekker Aronsons sene tekster refleksjon over maktstrukturene som har ført til at samer, læstadianere og nordlendinger generelt har fått status som interne andre i de nordiske landene. På dette grunnlaget konkluderer Reed med at Aronsons nordlige ødemarkstekster anskueliggjør et alternativ til det antroposentriske verdensbildet, samtidig som de belyser maktaksene mellom ulike menneskelige aktører i de nordlige delene av Fennoskandia.

 

Beatrice M. G. Reed gjennomførte en vellykket disputas 9. oktober 2020.

Prøveforelesning

Publisert onsdag 7. oktober, kl. 12:30.

Oppgitt tema: Stil og tematikk i Erlend Loes roman Dyrene i Afrika (2018)

 

Last ned mediefil

 

 

Vurderingskomite

  • Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo
  • Professor Anna Williams, Uppsala universitet (Førsteopponent)
  • Professor Henning Howlid Wærp, Norges arktiske universitet, Tromsø (Andreopponent)

Disputasleder

Veiledere

Emneord: Disputaser ved HF, Doktorgradsstipendiat
Publisert 24. sep. 2020 14:33 - Sist endret 5. feb. 2021 14:18