Disputas: Hvordan støtte andrespråkselevers lesing og skriving på barnetrinnet?

Cand. philol Hanne Haugli ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser: En studie av sjangerpedagogisk undervisning på barnetrinnet for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hud, øyenbryn, nese.

Norsk skole preges av økende språklig og kulturelt mangfold, og elever i samme klasse har ofte svært ulike forutsetninger i møte med tekster i skolen. I sin avhandling undersøker Hanne Haugli hvordan lærere kan støtte andrespråkselever i arbeid med lesing og skriving.

Lærerne i studien deltar i et utviklingsarbeid i sjangerpedagogikk. Det er en støttende skriveundervisning som vektlegger felles samtaler om ulike typer tekster. Pedagogikken ble utviklet for å gi andrespråkselever og elever med svak sosial bakgrunn bedre mulighet til å lykkes med lesing og skriving i alle fag, men fungerer godt for alle elever.

Den observerte undervisningen er preget av lærerstyrte samtaler om tekster i ulike fag. Klassene undersøker kjennetegn ved modelltekster, skriver tekster sammen og diskuterer språklige valg. Lærerne legger til rette for at alle elever kan delta og for at klassen utvikler felles forståelse. Avhandlingen viser at slik inkluderende og språklig oppmerksom undervisning er gunstig for elever som holder på å utvikle undervisningsspråket som andrespråk.

Haugli mener det er behov for mer kompetanse i andrespråkspedagogikk blant lærere i alle fag, og at skoleledere i større grad bør etterspørre slik kompetanse. Hun mener også at tverrfaglige utviklingsarbeid med fokus på fagspråk, fagtekster og elevaktiv undervisning kan bidra til økt kunnskap om tilrettelegging av undervisning for andrespråksinnlærere.

 

Hanne Haugli gjennomførte en vellykket disputas 15. desember 2020.

Prøveforelesning

"Diskuter forholdet mellom andrespråksdidaktikk og flerspråklighetspedagogikk i et forsknings- og praksisperspektiv."

 

Vurderingskomite

Disputasleder

Veiledere

 

Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

 

Emneord: Disputaser ved HF, Disputas
Publisert 26. nov. 2020 13:43 - Sist endret 5. feb. 2021 15:26