Prøveforelesning Kjersti Krallinger

Kjersti Krallinger holder sin prøveforelesning for vikariatstillingen som universitetslektor/førstelektor i literacy.

Bildet kan inneholde: audioutstyr, skrift, farger og nyanser, gulv, elektrisk blå.

Lenke til Zoom-prøveforelesningen

https://uio.zoom.us/j/69628780640

Tema for prøveforelesning (bomål/nynorsk)

På emnet KLAR2100 - Klart språk, demokrati og rettssikkerhet skal det undervises to timer i literacy våren 2022. Du skal holde en 45 minutters forelesning som innledning til samtale den påfølgende timen, med tittelen «Hva er literacy, og hvorfor er dette fagområdet aktuelt i arbeidet med klart språk?» I forelesningen skal det som et eksempel drøftes hvilke særlige utfordringer det innebærer å kommunisere med klart språk overfor personer med norsk som andrespråk.

På emnet KLAR2100 - Klart språk, demokrati og rettssikkerhet skal det undervisast to timar i literacy våren 2022. Du skal halde ei 45 minutts forelesing som innleiing til samtale den påfølgjande timen, med tittelen «Kva er literacy, og kvifor er dette fagområdet aktuelt i arbeidet med klårt språk?» I forelesinga skal det som eit døme drøftast kva for særlege utfordringar det fører med seg å kommunisere med klårt språk overfor personar med norsk som andrespråk.

Publisert 3. feb. 2021 13:20 - Sist endret 3. feb. 2021 13:20