Språk4 som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos norske fireåringer

Logoped Marianne Klem fra Statped sørøst vil presentere funn fra doktoravhandlingen sin, om hvordan kartleggingsverktøyet Språk4 kan være grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos norske fireåringer.

Foredraget er åpent for alle. Her følger et sammendrag:

Hensikten med screening av førskolebarns språk er å oppdage barn som har behov for ekstra språklige støttetiltak (Dockrell, Rickets & Lindsay, 2012). En slik identifiseringsprosess er kompleks og involverer nødvendigvis også en prediksjon av videre språkutvikling. Stabilitet i utviklingen er en nødvendig forutsetning for slike prediksjoner (Darrah, Hodge, Maghill-Evans & Kembhavi, 2003).

Klem vil presentere funn fra doktorgradsarbeidet sitt på språkkartlegging knyttet til kartleggingsverktøyet SPRÅK4. SPRÅK4 er et enkelt kartleggingsinstrument som er tilpasset helsestasjonens rammer for vurdering av språklige ferdigheter hos fireåringer (Horn & Dalin, 2008). Med utgangspunkt i SPRÅK4-resultater vil presentasjonen fokusere på funn knyttet til stabilitet og vekst i førskolebarns språk i alderen fire til seks år, og en utprøving av Latent Klasseanalyse som tilnærming for å identifisere førskolebarn i risiko for språkvansker.

Datagrunnlaget for undersøkelsen som presenteres er innhentet gjennom to større, uavhengige prosjekter, som er gjennomført ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo ved ulike tidspunkt og omfatter: tverrsnittsdata fra SPRÅK4-utprøvingen ved Erna Horn og Astrid L. Dalin, 1999-2002, og longitudinelle språkdata primært fra prosjektet «Norske barns språkutvikling» gjennomført i regi av forskergruppen Child Language and Learning, 2007-2012. Samlet sett består datagrunnlaget av SPRÅK4-resultater som på ulike måter sammenstilles med førskolebarnas (alder fire til seks år) resultater på et utvalg språkmål, både samtidig og longitudinelt. Det er brukt en SEM-basert (Structural Equation Modeling) analytisk tilnærming med latente variabler.

 

Presentasjonen vil ta utgangspunkt i følgende publikasjoner:

Klem, M., Gustafsson, J.-E., & Hagtvet, B. E. (2015). The dimensionality of language ability in 4-year-olds: Construct validation of a language screening tool. Scandinavian Journal of Educational Research. 59 (2), 195-213. doi:10.1080/00313831.2014.904416

Klem, M., Hagtvet, B.E., Hulme, C., Gustafsson, J-E. (in press). Screening for language delay: Growth Trajectories of Language Ability in Low- and High-Performing Children. Akseptert for publikasjon i Journal of Speech, Language and Hearing Research 2016

Emneord: Kartlegging, Språkvansker
Publisert 26. jan. 2016 11:50 - Sist endret 1. juni 2019 06:28