Nytt kartleggingsverktøy på norsk for utredning av barn med fonologiske vansker

Til vårens siste kliniske forum får vi besøk fra Anne M. Frank og Kirsten Meyer Bjerkan fra Statped som vil presentere sitt arbeid med å tilpasse og tilrettelegge et logopedisk kartleggingsverktøy for norsk.

Verktøyet er utviklet av prof. Annette Fox-Boyer, Europäische Fachhochschule (EUFH), Rostock, for tysk. Arbeidet gjøres i samarbeid med professor Fox-Boyer.

Barn med språklydsvansker utgjør en stor gruppe innenfor logopedisk praksis. Vanskene kan ha ulike årsaker, vise seg på ulike måter og opptre både som et isolert fenomen eller kombinert med andre språkvansker; vi har m.a.o. å gjøre med en svært heterogen gruppe. Det er av stor betydning at logopeder får et kartleggingsverktøy som gjør det mulig å differensialdiagnostisere barns språklydsvansker.

Studier basert på psykolingvistiske taleprosesseringsmodeller indikerer at årsaken til språklydsvansker kan være ulike underliggende taleprosesseringsvansker som så vil manifestere seg i ulike former for uttalefeil; i fonetiske prosesser, i typiske og i utypiske fonologiske prosesser (Fox-Boyer & Clausen, 2011; Dodd, 2005; Fox, 2005). Selv om den individuelle variasjonen er stor tidlig i utviklingen er det mulig å finne veiledende normer for når og i hvilken rekkefølge barn tilegner seg foner og fonemer, og hvilke fonologiske prosesser som i hvilken alder er en del av typisk fonologisk utvikling i et gitt språk (Dodd, 2005). Språkspesifikk kunnskap om regelmessig fonologisk utvikling gjør det også mulig å stadfeste om et barn følger et typisk utviklingsforløp, når en forsinkelse kan påvises eller om utviklingen er utypisk.

Vi har pr i dag nesten ingen normative data på norske barns fonologiske utvikling, dvs. vi vet ikke hvilke prosesser som er en del av den typiske utviklingen og heller ikke noe om norske barns fonemtilegnelse.  I arbeidet med denne testen skal vi samle inn normative data fra barn i hele Norge for å beskrive de fonologiske prosessene som opptrer i norske barns fonologiske utvikling fra 2;6-4;11 år. På bakgrunn av disse dataene blir det mulig å differensialdiagnostisere norske barn med språklydsvansker.

Foredraget holdes på norsk, vel møtt!
 

Emneord: fonologiske vansker, kartleggingsverktøy
Publisert 17. jan. 2017 10:12 - Sist endret 6. juni 2017 11:45