English version of this page

Minoritetselevers opplevelser av å være tospråklige

6. april får Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse besøk av Helene Fulland fra Statped, som i høst forsvarte sin doktoravhandling med tittelen: Language minority children's perspectives on being bilingual - On 'bilanguagers' and their sensitivity towards complexity.

Fullands avhandling omhandler hvordan minoritetsspråklige barn i en norsk sammenheng oppfatter det å være tospråklig, basert på semi-strukturerte intervjuer med 56 tyrkisk-talende og urdu-talende ungdommer. Studien viser variasjon i hvordan barn oppfatter seg selv som språkbrukere i familien og blant venner. Studien avdekker også barnas nyanserte oppfatninger av viktigheten av å være flink i sine språk. Til slutt belyser studien barns følsomhet overfor kompleksiteten i deres tospråklige realiteter hjemme og på skolen, og dessuten hvordan de er i stand til å navigere seg gjennom disse kompleksitetene i daglige aktiviteter. Spørsmål om hvorvidt barna opplever å ha en språklæreridentitet, deres erfaringer med egen tospråklighet som inkluderende og eksklusive i enspråklige og flerspråklige kontekster, og deres opplevelser av ulike markører for tilhørighet når de bygger egne (tospråklige) realiteter blir diskutert. En utvidet forståelse av barns meningsskaping av tospråklighet i barndommen understreker viktigheten av å anerkjenne tospråklighet som det utfolder seg på individnivå, og minner om behovet for å innlemme tospråklige multikompetanse i fremtidig forskning og utdanning.

Foredraget vil bli holdt på norsk.

Vel møtt!

Publisert 17. jan. 2017 10:04 - Sist endret 5. juni 2019 22:02