Arkiv over aktiviteter før 2015

Konferanser

NorClinLing
5.–7. mai 2011 (Sanner Hotell)

ICPLA 13
23.–26. juni 2010 (Holmenkollen Park Hotell)

Heldagsseminarer

22. juni 2010:
Pre-conference workshop on phonological acquisition (Videnskapsakademiet)

9. september 2008:
Aphasia and oral text production (Bredtvet kompetansesenter)

29. november 2007:
Seminar on verb morphology (Lysebu)

25. oktober 2007:
EPG workshop (Bredtvet kompetansesenter)

12. oktober 2006:
Language in aphasia and dementia (Vitenskapsakademiet, Oslo)

9. november 2005:
Linguistic assessment and treatment of aphasia and other language disorders (Bredtvet kompetansesenter)

 

Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 

2014

Tirsdag 14. januar: Prof. Roelien Bastiaanse (University of Groningen): Bilingual and cross-linguistic aphasia 

Torsdag 6. februar: Postdoktor Yulia Rodina (MultiLing, UiO): Input effects in early child bilingualism: Gender agreement in Russian and Norwegian.

Torsdag 8. mai: Førsteamanuensis Janne von Koss Torkildsen (ISP, UiO): Hva skal til for å fortelle en god historie? En studie av hvordan språklige og nevropsykologiske faktorer påvirker 8-åringers narrative ferdigheter.

Torsdag 15. mai: Professor Loraine Obler fra The City University of New York, USA. Issues in bilingual aging.

Onsdag 4. juni: Marianne Lind, Hanne Gram SimonsenPernille Hansen og Elisabeth Holm: "Norwegian Words: A lexical database for researchers and clinicians". Hanne og Pernille presenterte. 

Torsdag 20. november: Jorun Skartveit Lemvik: Leppe-, kjeve-, ganespalte: kartlegging av artikulasjon og nasalitet ved hjelp avSVANTE-N.

2013

Torsdag 17. januar: Ingeborg Sophie Ribu (ILN): An image is worth a thousand sounds? Resultater fra masteroppgaven. 

Torsdag 7. februar: Marianne Lind, Hanne Gram Simonsen, Pernille Hansen og Elisabeth Holm: Lansering av "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord

Torsdag 28. februar: Inger Moen og Hanne Gram Simonsen (ILN): Fonetikk for logopeder: et bokprosjekt

Torsdag 11. april: Marianne Lind og Kristian E. KristoffersenPresentasjon av bokprosjektet Grammatikk for logopeder

Torsdag 25. april: Pernille Hansen (ILN): Tidlig språkutvikling hos enspråklige og tospråklige barn - et phd.-prosjekt

Torsdag 19. september: Dr.  Elinor Payne (University of Oxford): Deconstructing rhythm 

Torsdag 24. oktober: Øydis Hide (Statped sørøst): Hørselstap og vokalproduksjon. Akustiske aspekter ved vokaler produsert av barn med cochleaimplantat, høreapparat og hørende barn

Torsdag 14. november: Line Haaland-Johansen og Anne-Cathrine Thurmann-Moe (Statped sørøst): Presentasjon av case: Erfaringer fra tiltaksutprøving rundt en voksen bruker med ervervede skrivevansker

Torsdag 5. desember: Kristian E. Kristoffersen (ILN): Utvikling av ordforrådet hos en gutt med cri du chat-syndrom

2012

Torsdag 9. februar: Leena Tuomiranta, Åbo Akademi University: Inlärning och upprätthållande av nya ord vid afasi.

Torsdag 8. mars: Marianne Lind, Hanne Gram Simonsen, Pernille Hansen og Elisabeth Holm, ILN: Billedlighet.
Kristian E. Kristoffersen, Nina Gram Garmann og Hanne Gram Simonsen, ILN: Fonologiske mønstre hos barn med Cri du Chat-syndrom.

Torsdag 22. mars: Magnhild Selås, HiB, og Kristian E. Kristoffersen, ILN: Språk hos barn med Noonans syndrom.

Torsdag 19. april: Inger Moen, ILN:  Tilegnelse av prosodi.

Torsdag 3. mai:Ingeborg Dalby, ILN, om afasi i et tverrspråklig perspektiv.

Torsdag 31. mai: Elinor Payne, Oxford University: Integrating phonetic and phonological factors in the acquisition of speech timing

 

Torsdag 23. august: Hilda Sønsterud (Bredtvet kompetansesenter): Stuttering Research and Education Network - muligheter for tverrfaglig samarbeid?

Torsdag 11. oktober: Ingeborg Sophie Ribu (ILN): An image is worth a thousand sounds? Semantic and phonological interactions in language processing

Torsdag 25. oktober: Eli Anne Eiesland (ILN) & Marianne Lind (Bredtvet kompetansesenter): Forståelse av nylagde sammensetninger: data fra afasirammede og språklig funksjonsfriske informanter

Torsdag 22. november: Nina Gram Garmann (HiOA), Hanne Gram Simonsen, Kristian E. Kristoffersen & Pernille Hansen (ILN):  Norwegian children's first words
Torsdag 13. desember: Monica I. K. Knoph (ILN): Afasi og flerspråklighet: foreløpige analyser av data fra en firespråklig person med afasi

2011

17. februar: Kirsten Meyer Bjerkan, seniorrådgiver ved Bretvedt kompetansesenter: "En presentasjon av COST - et EU-nettverk om spesifikke språkvansker i flerspråklige samfunn."

17. mars: Silje Mosgren, masterstudent ved UiO presenterer sitt masterprosjekt som er en lingvistisk studie av Bilingual Aphasia Test.

Torsdag 19. mai: Inger Moen, professor i lingvistikk ved UiO holder innlegg om afasi og prosodi.

Torsdag 29. september: Pernille Hansen, masterstudent ved ILN, presenterte noen av resultatene sine fra masteroppgaven hennes om en jente som nesten er fem, og som har fonologiske vansker.

Torsdag 20. oktober: Kollokvium med forberedte innlegg om reliabilitet til transkripsjoner av kliniske data og barnespråksdata.

Torsdag 10. november: Eli Anne Eiesland presenterte sitt nye PhD-prosjekt "Sammensatte substantiv i norsk".

2010

11.februar: Nina Gram Garmann (ILN): Artikulatorisk utvikling hos småbarn

18.mars: Eli Anne Eiesland og Marianne Lind (ILN): Sammensetninger i muntlig tekstproduksjon hos afasirammede og normalspråklige

22. april: Kristian Emil Kristoffersen (ILN): Morfologi hos ei jente med Cri du chatsyndrom

20. mai: Laila Yvonne Henriksen (ILN): Flerordssekvenser og mental representasjon

14. juni: Trening til ICPLA for forumdeltakerne: Siri Lader Bruhn, Kristian Emil Kristoffersen og Melanie Kirmess & Marianne Lind.

16. september: Anna Sara Romøren, masterstudent ved ILN: Tonelagsproduksjon hos 3-åringer med typisk språkutvikling og barn med autisme

14. oktober: Ingeborg Dalby, PhD-stipendiat ved ILN: Verbbøyning hos en norsk-talende og en russisk-talende med afasi

11. november: Inger Moen, professor ved ILN: "Foreign accent syndrome" og prosodi

2009

10. desember: Kirsten M. Bjerkan, May-Britt Monsrud og Anne Cathrine Thurmann-Moe (Bredtvet kompetansesenter): Utvikling av kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige elever – noen resultater

22. oktober: Monica Knoph (Bredtvet kompetansesenter): Afasi på bortebane – kartlegging og språklig rehabilitering av tospråklige og minoritetsspråklige afasirammede

17. september: Melanie Kirmess (ISP, UiO):
Constraint induced language therapy

28. mai: Kristian Emil Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen (ILN, UiO): Tidlig språkutvikling hos norske barn – de første resultatene.

26. mars: Vi diskuterer muligheter for felles forsknings- og utviklingsprosjekter på tvers av de institusjonene/instituttene vi arbeider ved: Hva slags prosjekter kan vi se for oss, og hvilke muligheter har vi for å søke midler til samarbeid?

26. februar: Natalia Zharkova (Edinburgh): Coarticulation differences between children and adults.

5. februar: Inger Moen og Hanne Gram Simonsen (ILN, UiO): The combined use of EPG, EMA and ultrasound in the description of retroflex stops in Norwegian

 

 

2008

11. desember: Kristian Emil Kristoffersen (ILN, UiO): MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling: Førebels rapport frå datainnsamling H08

27. november: Ingeborg Dalby (ILN, UiO):  Afasi i et tverrspråklig perspektiv

15. mai: Marianne Lind (Bredtvet kompetansesenter): Afasi og muntlig tekstproduksjon

8. april: Inger Moen (ILN, UiO): Prosodi hos afasirammede: testbatteri illustrert med en afasirammet med Foreign Accent Syndrome

27. mars: Kristian Emil Kristoffersen (ILN, UiO): Grammatiske konstruksjonar ved cri du chat-syndrom. Funn frå ein kasusstudie

6. mars: Melanie Kirmess (ISP, UiO): Constraint induced språkterapi (CIST): Bedring av tale ved afasi.

21. februar: Siri Lader Bruhn (ILN, UiO): Vansker med produksjon og forståelse av setninger med ikke-nøytral leddstilling hos personer med Brocas afasi. Kan slike vansker forklares ut i fra en kognitiv modell?

2007

8. november: Parth Bhatt, Department of French, University of Toronto: A new analysis of agrammatism and paragrammatism

13. september: Laila Henriksen (ILN, UiO): presentasjon av masteroppgaveprosjekt

30. august: Kirsten Meyer Bjerkan (Bredtvet kompetansesenter): Utvikling av kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige barn med språkvansker

6. juni: Inger Moen (ILN, UiO): Tonelag og hjerneskade

26. april: Inger Moen (ILN, UiO): Afasi med prosodiske avvik (Foreign accent syndrome)


Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 27. mai 2019 13:29