Talespråk

Forskergruppe for talespråk springer ut av flere talemålsprosjekt ved ILN: UPUS-prosjektet, NoTa-Oslo, TAUS og ScanDiaSyn. Gruppas aktiviteter vil framover være knyttet til arbeidsseminarer.

Om gruppen

Forskergruppe for talespråk har blant annet fokus på talespråk i urbane kontekster. En stadig økende andel av befolkningen her i landet er nå bosatt i byer eller byregioner, samtidig som det kontinuerlig foregår ulike omkalfatringer i dette urbane rommet, både demografisk, etnisk og sosiokulturelt. Hva er det som kjennetegner de språklige repertoarene som blir utviklet i dette mangfoldige landskapet? Og hvilke prosesser har vært virksomme i utformingen av alle disse forskjellige språklige praksisformene?

For øvrig er vi interessert i mer deskriptive studier innenfor leksikon, morfologi og syntaks, samt diskursfenomener.

I tillegg til det talespråksmessige innholdet, er vi også interessert i metodologiske sider ved talemålsinnsamling, og diskusjon og løsning av problemer knyttet til korpus (søking og visning av resultater), og annotering av relevante trekk.

Prosjekter

Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 29. okt. 2014 11:49