Vedtekter for NORKOG

1. Foreningen skal gå under navnet Norsk forening for kognitiv lingvistikk (forkortet til NORKOG).

2. Formålet med foreningen er å fremme kognitiv lingvistikk i Norge på en rekke måter. Spesielt skal NORKOG annethvert år organisere sommerseminarer for lingvister med interesse for kognitiv lingvistikk og bånd til Norge eller norsk språk. Seminarene skal alternere med konferansene til SALC (Scandinavian Association for Language and Cognition). NORKOG skal fremme aktiv terminologibygging på norsk. Foreningen skal også drive en nettside og en e-post-liste.

3. I tillegg skal foreningen blant annet støtte kontakt og samarbeid mellom medlemmene, utvikling av forskningsprosjekter, pensum og internasjonale student- og doktorgradsopplegg i kognitiv lingvistikk. Den skal også støtte organisering av konferanser, kurs og seminarer.

4. Foreningen skal samarbeide med International Cognitive Linguistics Association, og med andre kognitivlingvistiske foreninger, spesielt i Europa.

5. Foreningen har en internasjonal orientering. Medlemmene kan derfor være av hvilken som helst nasjonalitet, og kan ha base i andre land enn Norge.

6. Ansvaret for å drive og administrere foreningen faller på styret.

7. Styret velges av foreningens medlemmer for en periode på to år eller med varighet fram til neste valg på forretningsmøtet under NORKOG-sommerseminaret. Styremedlemmene kan gjenvelges.

8. Styret består av fire medlemmer: Leder, nestleder og et styremedlem. Fjerde medlem er den som skal organisere neste sommerseminar. Styret bør helst ha medlemmer fra mer enn én norsk akademisk institusjon, og representere mer enn én del av Norge.

9. Styret har følgende oppgaver:

a. å drive en nettside for å gjøre det enkelt å melde seg inn, og for å fremme foreningens interesser

b. å organisere NORKOG-sommerseminar annethvert år sammen med en lokal organiseringskomité

c. å rapportere om aktiviteter og utvikling til foreningens medlemmer på forretningsmøtet på hvert NORKOG-sommerseminar

d. å samarbeide og søke nye muligheter for samarbeid med andre kognitivlingvistiske foreninger

e. å ta del i andre aktiviteter som støtter og fremmer målene og interessene til foreningen og dens medlemmer

10. Ethvert medlem kan foreslå endringer til enhver del av vedtektene eller nominere medlemmer til styret ved det årlige forretningsmøtet. Forslagene går deretter til avstemning.

11. Om det er flere enn én kandidat til et styreverv, velges den kandidaten som får flest stemmer i en hemmelig avstemning.

12. Vedtektene kan endres ved to tredjedels flertall av de frammøtte på NORKOGs forretningsmøte .

 

Disse vedtektene ble godkjent på NORKOGs forretningsmøte 17. juni 2009.

Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 6. okt. 2015 11:21