Bøker fra ILN - 2006

Til høgre finn du peikarar til fleire publikasjonar.

 
Forlagets omtale
BIBSYS
 

Kjell Ivar Vannebo:
KATTA I SEKKEN og andre uttrykk

Som leder av fagnemnda i Norsk språkråd i perioden 2000�2004 fikk professor Kjell Ivar Vannebo ofte spørsmål om ords bruk og betydning. Uttrykket �splitte mine bramseil� dannet opptakten til en årelang detektivjakt etter norske uttrykks opprinnelige opphav. Resultatet av samlerferden foreligger i denne boken.

For hvert uttrykk gis en definisjon, og vi får vite hva det tilsvarende uttrykket heter på svensk og dansk. Bruken av uttrykket blir vist gjennom to�tre sitater fra aviser, tidsskrift, nettsteder og blogger. Og sist, men ikke minst får vi forklart hvor uttrykket stammer fra og/eller teorier om hvordan det har oppstått.

[Cappelen 2006]

 

 

Forlagets omtale
BIBSYS
Medieomtale
Jan Erik Rekdal (red) :
Keltiske myter

Boken presenterer et stort utvalg av de to keltiske mytetradisjonene, den irske og den walisiske. De første irske mytene ble nedtegnet av munker antagelig så tidlig som på 600-tallet. Vi vet ikke mye om hvordan kelterne dyrket sine guder, men mytene er bevart i forskjellige versjoner i svært mange håndskrifter. De vitner om en frodig fortellertradisjon som fortsatt er levende i dag.

Alle tekster er oversatt av førsteamanuensis Jan Erik Rekdal, mag. art. Jenny Graver og cand. philol. Mads Haga.

[Bokklubben 2006]

 

 

 
BIBSYS

Liv Bliksrud (red) :
Sigrid Undsets essays og artikler 1920-1929

Verket er en tekstkritisk utgave på 666 sider, med forord, kommentarer og etterord av Liv Bliksrud. Det er annet bind i firebindsutgaven Sigrid Undsets essays og artikler 1910-1949 , som Aschehoug utgir i perioden 2004 - 2007.

[Aschehoug 2006]

 

 
 
BIBSYS

Per Thomas Andersen (red):
Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg

Med bidrag fra Liv Bliksrud, Jorunn Hareide, Thorstein Norheim, Frode Helland, Per Thomas Andersen, Åsfrid Svensen, Gudleiv Bø, Harald Bache-Wiig, m.fl.

[ Gyldendal 2006]

 

 

 

Margit Harsson:
Bustadnavn i Østfold - 6: Askim

Bind 6 inneholder samme type illustrasjoner som foregående bind. Det er faksimile av en side i Oluf Ryghs utgave av 1838-matrikkelen, og et kart som viser gammel herredsinndeling i Østfold. Et herredskart over Askim i målestokk 1:50.000 er løst vedlegg i boka. Kapittel 1-4 utgjør del I av boka, mens kapittel 5-11 utgjør del II.

Kapitlene 1-4 er i hovedsak skrevet av Kåre Hoel, men med en del tillegg som utgiver har ansvar for. Kapitlene 5-11 er skrevet av utgiver. Boka har fire register som utgiver er ansvarlig for.

Registrene er: 1. Stedsnavn i Askim. 2. Stedsnavn utenfor Askim. 3. Ordre­gister. 4. Person- og tilnavnregister.

[Novus 2006]

 

 

Forlagets omtale
BIBSYS

Olaf Almenningen (red) :
Norske Ordtak

Norske ordtak er en av de mest omfattende ordtaksamlinger som er utkommet i Norge. Her finnes over 3700 ordtak og hermestev delt inn i følgende kapitler:

Illustrert av Rune J. Andersson, 311 sider.

[Frifant forlag 2006]

 

 
 
 

Kristiansen, Tore og Lars S. Vikør (red.):
Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling

 

[Novus 2006]

 
 
Forlagets omtale
BIBSYS

Anne Engø, Marit Hovdenak, Dagfinn Worren (red):
Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok

Fjerde utgåva av Nynorskordboka.

[Samlaget 2006]

 
 
Forlagets omtale
BIBSYS

Elisabeth Oxfeldt (red.): :
H.C. Andersen - eventyr, kunst og modernitet

Åtte nordiske historikere, litteratur- og kulturforskere skriver om Andersens berømte og mindre berømte tekster i lys av kjønn og seksualitet, forestillinger om det norske og det nordiske, modernisering og teknologisering, sjangerkollisjoner, tverrestetikk (mellom ord, bilde og musikk) og filmatisering.

[ Fagbokforlaget 2006]

 
 
Forlagets omtale
BIBSYS

Øyvind Rimbereid , Arnfinn Åslund (red) :
Georg Johannesen - Sitater fra femti års muntlig praksis

I denne boken er noen av de mest aktuelle og tankevekkende utsagn fra Georg Johannesen samlet mellom to permer. Redaktørene har gått gjennom så godt som samtlige intervjuer og presseopptredener med Georg Johannesen gjennom fem tiår. Med få unntak er disse ikke tidligere publisert i bokform, og en god del har aldri vært publisert i det hele tatt.

[Spartacus 2006]

 
 
 
BIBSYS

Per Thomas Andersen :
Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul.

I denne boken diskuterer Per Thomas Andersen hvordan forfattere bruker steder, territorier og reiser til å skape litterær betydning i tekster, og hvordan litterære personer påvirkes og styres av stedene de lever i eller lengter mot.

Han drøfter også hvordan vår plasstilhørighet har endret seg: Fra stedsmonogami på begynnelsen av 1900-tallet til plasspolygami i globaliseringens tidsalder. Hvordan navigerer mennesket mellom det lokale, det nasjonale og det globale når det søker sin identitet?

[ Universitetsforlaget 2006 ]

 
 
Forlagets omtale
BIBSYS

Olaf Almenningen:
Innføring i nynorsk for høgare utdanning

Boka vender seg til norskstudentar og lærarstudentar, og til norsklærarar og andre som treng vidareutdanning på feltet.

 

[Det Norske Samlaget 2006]

 
 
Forlagets omtale
BIBSYS

Gudleiv Bø :
Å dikte Norge

Denne boka starter med et riss av ideene om nasjonalitet slik de tok form i Europa mot slutten av 1700-tallet, og slutter med en diskusjon av disse ideenes gyldighet i dag. Inn i denne ramma plasseres kjente, norske tekster der nasjonalitetsideene inngår i tematikken.

[Fagbokforlaget/LNU 2006]

 
 
 

Harald Bache-Wiig:
På terskelen. Artikler om nordisk barne- og ungdomslitteratur.

Festskriftet til Asfrid Svensen.Novus.

[Novus 2006]