Vi forsker på: Språktilegnelse

Språktilegnelse handler om hvordan barn tilegner seg ett eller flere førstespråk, det vi kaller førstespråkstilegnelse, og hvordan barn og voksne tilegner seg nye språk når førstespråket er etablert, det vi kaller andrespråks- eller fremmedspråkstilegnelse.

Forskning om språktilegnelse undersøker tilegnelse av lydstruktur (eller tegnstruktur, når det gjelder tegnspråk), ordforråd, grammatikk, betydning og samtaleferdigheter.

Språktilegnelse studeres innenfor ulike fagfelt. Ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har vi først og fremst et lingvistisk utgangspunkt. Samtidig er språktilegnelse et felt der vi trenger å arbeide tverrfaglig for å lære mest mulig om prosessene. Vi samarbeider derfor med forskere innen psykologi, medisin, pedagogikk og spesialpedagogikk. Vi samarbeider også med logopeder og andre som arbeider med språkvansker.

Sett fra et teoretisk perspektiv kan språktilegnelse åpne et ”kikkhull” for å utforske forholdet mellom språket og hjernen. Man kan også undersøke forholdet mellom språket og situasjonen det tilegnes i. Tverrspråklige sammenligninger av tilegnelse kan gi oss kunnskaper om forskjeller og likheter mellom språk.

I et anvendt perspektiv er studier av språktilegnelse nødvendige for å kartlegge typisk språkutvikling, for å avdekke eventuelle språkproblemer hos barn, og de er nyttige for å lage gode undervisningsmetoder for voksne som skal lære et nytt språk.

Forskergrupper

 

 

Publisert 23. nov. 2010 17:19 - Sist endret 1. juli 2016 10:35