Referat fra Instituttstyremøte 2/2004

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,
økonomikonsulenten, studiekonsulentene,
arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

 

Vår referanse KW
12. mai 04


Mandag 10.5.2004


TIL STEDE:

Bestyrer:

 • Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:

 • Kristian Emil Kristoffersen
 • Kåre Andersen
 • Liv Jorunn Bakkejord
 • Kirsti Mac Donald

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:

 • Arne M. Lindstad

Representant for det administrative og tekniske personalet:

 • Lise Bakke Brøndbo

Representant for studentene:

 • Hanna Andersen
 • Anders Vaa

Fra administrasjonen:
Kari Winquist (sekretær)

 

 • Sak 1/2/2004: Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen saker under eventuelt.
 • Sak 2/2/2004: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 1/1/2004
  • Det har ikke kommet merknader til referatet.
 • Sak 3/2/2004: Orienteringssaker
  • Instituttleder refererte fra årets styringsdialog med fakultetet
  • Assisterende instituttleder refererte fra programstyremøter i Språkprogrammet 31.3.04 og 5.5.04, se http://www.hf.uio.no/internt/studier/studieprogram/sprak/
  • Instituttleder orienterte om status v/organisasjonsendringen på HF. Saken legges ut for høring i uke 20, og skal vedtas av Fakultetsstyret 30. juni.
 • Sak 4/2/2004 Drøftingssak
  • Fagutvalget ønsker å ta opp viktigheten av evaluering av kurs.
  • Det ble etterlyst en systematisk evaluering. Lise Bakke Brøndbo orienterte om det arbeidet som gjøres med kvalitetssikringsystement på HF og ba om at studentene kom med innspill til henne innen 27. mai
 • Sak 5/2/2004: Rammer for forskningstermin/termin til faglig utvikling 2005
  • Informasjon om antall søkere og videre behandling av disse. Diskusjon og fastsettelse av rammer for kommende år.

   Vedtak:
  • Instituttstyret ber om at instituttledelsen innvilger inntil 5 årsverk til forskningstermin/termin til faglig utvikling for 2005. De som innvilges slik termin må innfri de faglige kravene som gjelder, og at undervisningsforpliktelsene innenfor fagområdet må være dekket.
 • Sak 6/2/2004 Retningslinjer for opptak av studenter til norskkurs
  • betalingskurs
  • notat fra administrasjonen med forslag til retningslinjer

   Vedtak:
  • Retningslinjer for opptak til norskkurs vedtas med de endringene som kom fram i møtet. (Endelig tekst ettersendes til styremedlemmene)
 • Sak 7/2/2004 Rammer for formidlingspris
  • notat fra instituttledelsen med forslag til rammer for formidlingspris

   Vedtak:

   Reglement for ILFs formidlingspris:
   “ILFs formidlingspris skal være en anerkjennelse av formidlingsaktivitet som i løpet av foregående år, eller over lengre tid, har bidratt til en klar synliggjøring av instituttets egen forskningsvirksomhet og/eller formidling av annen forskningsbasert kunnskap innenfor de fagområder som instituttet har ansvar for. Formidlingen kan være rettet mot et allment og/eller et profesjonelt publikum, og kan skje både muntlig og skriftlig, i etermedier og digitale medier. Ulike kriterier kan vektlegges, men det som belønnes, skal være formidling på høyt nivå, og av høy faglig kvalitet.
   Tildelingen skjer etter vurdering av innkomne, begrunnede forslag.”
  • For 2004 økes prisen fra kr 3000 til kr 5000.

 

Hanne Gram Simonsen
Instituttleder Kari Winquist
Adm.leder

Merknader til referatet må leveres innen 1.juni

 

Publisert 5. sep. 2008 05:41 - Sist endret 14. apr. 2011 14:54