Referat fra instituttstyremøte 5/2004

Referat fra instituttstyremøte 5/2004 - Mandag 8.11.2004

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret,

økonomikonsulenten, studiekonsulentene,

arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret

Vår referanse KW

TIL STEDE:

Instituttleder:

 • Hanne Gram Simonsen

Andre representanter for det faste vitenskapelige personalet:

 • Kristian Emil Kristoffersen
 • Kåre A. Andersen
 • Kirsti Mac Donald
 • Liv Jorunn Bakkejord

Representant for det åremålstilsatte vitenskapelige personalet:

 • Arne M. Lindstad

Representant for det administrative og tekniske personalet:

 • Lise Bakke Brøndbo

Representant for studentene:

 • Anders Vaa
 • Benedetta Frosini

Fra administrasjonen:

 • Martin Heitmann
 • Kari Winquist (sekretær)

 • Sak 1/5/2004:Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen saker under eventuelt.
 • Sak 2/5/2004: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 4/2004
  • Det har ikke kommet merknader til referatet.
 • Sak 3/5/2004: Orienteringssaker
  • Ny organisasjon pr. 1.1.05 – hvordan valget skal gjennomføres
  • Referat fra møter i Språkprogrammet (se http://www.hf.uio.no/internt/studier/studieprogram/sprak/)
  • Planrammer for 2005 – innsparingstiltak ved HF-fakultetet
  • Tilnærming INL/ILF
  • Status for eventuell overføring av tegnspråk fra ISP til ILF
 • Sak 4/5/2004 ILF tjenester
  • Notat fra administrasjonen med plan for virksomheten i ILF tjenester
  • Økonomisk oversikt

   Vedtak:

   Instituttet viderefører ILF tjenester i samarbeid med INL.
 • Sak 5/5/2004 Innstilling førsteamanuensis tolking – Unntatt offentlighet i hht. §6 pkt.4
  • Utlysingstekst
  • Uttalelse fra sakkyndig komité
  • Innstilling fra intervjugruppen

   Vedtak:

   Styret godkjenner innstillingen og oversender den til fakultetet for tilsetting.

 

Hanne Gram Simonsen

Instituttleder Kari Winquist

Adm.leder

Eventuelle merknader til referatet må være oss i hende innen 25.11.04

Publisert 5. sep. 2008 05:41 - Sist endret 14. apr. 2011 14:55