Innkalling til instituttstyrem�te 2/2000

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
15. februar 2000

Det blir med dette innkalla til instituttstyrem�te m�ndag 21. februar kl. 12.15 - 14.00 p� 489 PAM

Sakliste:

Sak 1/2/2000: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2/2/2000: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 1/2000

Det er ikkje kome merknader til utsendt referat

Sak 3/2/2000: Orienteringssaker

- Referat fr� fakultetsstyrem�tet 16.2 og fakultetskonferansen 16-18.2

Sak 4/2/2000: Praktisering av f�resegner om arbeidstid

- Notat fr� styrar, datert 14.2.2000

Forslag til vedtak: Forslag fr� styrar blir vedtatt.

Sak 5/2/2000: Endring av studieplanen for Norsk i utlandet

- Brev fr� l�rarane p� Norsk i utlandet ved Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen, datert 10.2.2000

Forslag til vedtak: Instituttet st�ttar framlegget fr� l�rarane p� Norsk i utlandet om endring av studieplanen. Saka blir sendt over til Fakultetet og ein ber om at endringa blir sett i verk fr� neste semester.

Sak 6/2/2000: Adgang til bruk av PC for utanlandske studentar som ikkje har ordin�rt studiekort

- Brev fr� norskl�rarane ved ILF v/Liv Andlem Harn�s, mottatt 11.2.2000

Forslag til vedtak: Instituttet st�ttar s�knaden fr� norskl�rarane om at utanlandske studentar f�r tilgang til PC romma. Saka blir sendt over til Fakultetet.

Dr�ftingssaker

Sak 7/2/2000: Modularisering og fagleg samordning

- Notat fr� instituttstyrar, datert 14.2.2000

Sak 8/2/2000: Eventuelt

Ingeborg Kongslien
Kari Winquist

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lv innkalle varamedlem.