Innkalling til instituttstyrem�te 3/2000

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
28. april 2000

Det blir med dette innkalla til instituttstyrem�te onsdag 10. mai kl. 12.15 - 14.00 p� sem 33 HW

Sakliste:

Sak 1/3/2000: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2/3/2000: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 2/2000

Det er ikkje kome merknader til utsendt referat

Sak 3/3/2000: Orienteringssaker

Sak 4/3/2000: Modularisering og fagleg samordning

Forslag til vedtak:
Instituttstyret sluttar seg til dei forslaga om modularisering som dei ulike faga har lagt fram. Styret ber vidare om at desse forslaga blir nedfelte i nye studieplanar. I det vidare arbeidet m� ein sj� dette i h�ve til nye reglar og planar som kan bli resultatet av innstillinga fr� Mj�sutvalet

Sak 5/3/2000: Eventuelt

Ingeborg Kongslien
Kari Winquist

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lv innkalle varamedlem.