Innkalling til instituttstyrem�te 6/2000

Til instituttstyrets medlemmer og varamedlemmer, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
27. oktober 2000

Det blir med dette kalla inn til instituttstyrem�te m�ndag 2. oktober kl. 12.15 - 14.00 p� HW 536

Sakliste:

Sak 1/6/2000: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak 2/6/2000: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 4/2000 og 5/2000

Det er ikkje kome merknader til referat 4/2000
Referatet fr� 5/2000 ligg ved

Sak 3/6/000: Orienteringssaker

Sak 4/6/2000: Revisjon av budsjettet andre kvartal 2000

Rekneskap og budsjett blir gjennomg�tt i styret.

Forslag til vedtak:
Forslag til budsjettrevisjon blir vedtatt.

Personlege driftsmidlar (kr 3000,-) m� brukast innan 10. november. Andre midlar kan overf�rast etter s�knad. Frist for s�knad er 10. november. Fr� 10. november disponerast ubrukte midlar av leiinga.

Dr�ftingssak:

Sak 5/6/2000: Studiekvalitetsseminar - dr�fting av dagsorden

I brevet fr� HF til institutta er det gjort greie for den delen av programmet som dekanatet st�r for. Der er det er seks forslag til tema som skal takast opp i den delen instituttet sj�lv skal st� for, der vi skal ta utgangspunkt i eitt eller fleire av dei. Modularisering (jfr. notatet fr� styraren) er det tema som f�rst og fremst skal takast opp. Styret b�r dr�fte om ein ogs� skal ta opp andre av dei tema som er nemnde, eventuelt kva for tema (jfr. brevet fr� HF).

Sak 6/6/2000 Eventuelt

Ingeborg Kongslien
Kari Winquist

Medlemmer som ikkje kan m�te, m� sj�lve innkalle varamedlem.