Referat fra instituttstyrem�te 2/2000

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
 

V�r referanse KW
21. februar 2000

M�ndag 21.02.2000

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Inger Moen
Kristian E. Kristoffersen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Bente Ailin Svendsen

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Erik Krogstad

Representant for studentane:

Sekret�r:

Kari Winquist

Sak 1/2/2000: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkallinga og saklista vart godkjende

Sak 2/2/2000: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 1/2000

Referatet vart godkjent

Sak 3/2/2000: Orienteringssaker

Instituttstyrar refererte fr�:

 

Sak 4/2/2000: Praktisering av f�resegner om arbeidstid

- Notat fr� styrar, datert 14.2.2000

Vedtak:

  1. Administrasjonsdelen for professorat og f�rsteamanuensis/amanuensisstillingar blir sett til 8%.
  2. Forsking/formidling og undervisning for professorat og f�rsteamanuensis/amanuensisstillingar blir sett til 46% for kvar.
  3. Annan administrasjon som inkluderer felles undervisningsplanlegging, allm�te og fagr�dsm�te blir sett til 40 timar for alle.
  4. Vervet som fagansvarleg blir oppgradert og skal gje teljing i arbeidstidsrekneskapen.
  5. Undervisningstid per time (f�rebuing og gjennomf�ring) blir rekna som 5 arbeidstimar dersom det er orginalf�relesing. F�relesing eller seminartime elles blir rekna som 4 arbeidstimar. Undervisningstid til ex.fac. lingvistikkvarianten og til forpr�va i lingvistikk blir rekna som 5 arbeidstimar, irekna rettearbeid.
  6. Undervisningstid per time i Norsk i utlandet blir rekna som 4 arbeidstimar. Medisinarkursa reknar ogs� 4 arbeidstimar per time, det same som blir lagt til grunn ved fakturering.
  7. Undervisningstid per time p� norskkursa blir rekna som 3 arbeidstimar

 

Sak 5/2/2000: Endring av studieplanen for Norsk i utlandet

- Brev fr� l�rarane p� Norsk i utlandet ved Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen, datert 10.2.2000

Vedtak: Instituttet st�ttar framlegget fr� l�rarane p� Norsk i utlandet om endring av studieplanen. Saka blir send over til Fakultetet og ein ber om at endringa blir sett i verk s� snart som r�d.

Sak 6/2/2000: Tilgang til bruk av PC for utanlandske studentar som ikkje har ordin�rt studiekort

- Brev fr� norskl�rarane ved ILF v/Liv Andlem Harn�s, mottatt 11.2.2000

Vedtak: Ut fr� dei sterke faglege grunnane som er framf�rte i brevet, st�ttar instituttet s�knaden fr� norskl�rarane om at utanlandske studentar f�r tilgang til PC romma. Saka blir send over til Fakultetet.

Dr�ftingssaker

Sak 7/2/2000: Modularisering og fagleg samordning

- Framlegg fr� dei ulike faga om arbeidet deira med modularisering og samordning
- Notat fr� instituttstyrar, datert 14.2.2000

Saka vart dr�fta. Dei ulike faga har kome ulikt langt med dette arbeidet. Instituttstyret vil melde tilbake til faga og dei fagansvarlege og be om nye innspel p� somme punkt. Fristen for dette blir 14. april, og ein tek sikte p� � fatte vedtak i saka p� instituttstyrem�tet 10. mai.

Sak 8/2/2000: Eventuelt

Instituttstyrem�tet som var planlagt m�ndag 8. mai blir flytta til onsdag 10.mai.

 

Ingeborg Kongslien, Instituttstyrar
Kari Winquist, Kontorsjef