Referat fra instituttstyremøte 3/2000

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
V�r referanse KW 12. mai 2000
Onsdag 12.05.2000

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Inger Moen
Kristian E. Kristoffersenn
Asbj�rn Br�ndelandn
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Bente Ailin Svendsen

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Erik Krogstad

Representant for studentane:

Ingen m�tte

Sekret�r:

Kari Winquist

Saker:

Sak 1/3/2000: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkallinga og saklista vart godkjende Styrar melde ei sak under Eventuelt.

Sak 2/3/2000: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 2/2000

Referatet vart godkjent

Sak 3/3/2000: Orienteringssaker

Styrar orienterte fr� fakultetsstyrem�te 12.04.00:

Referata fr� Fakultetsstyret er tilgjengelege p� URL http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/

Mj�s-utvalet

Pressemelding vart delt ut p� m�tet. Hele innstillinga finnast p� URL http://odin.dep.no/kuf/publ/2000/frihetmedansvar

Referat fr� m�tet om likestilling og rekrutteringskultur - sj� Uniforum

Gjesteforskarar

Det kjem ein tysk stipendiat til ILF fr� hausten. ILF �nskjer � leggje til rette for � ta imot utlendingar som kjem til instituttet med eigne midlar.

Kvotestudentar.

UiO f�r f�rre og f�rre plassar p� kvoteprogrammet fr� Aust-Europa. Saka er send over til dekanatet som vil ta dette opp med KUF. ILF vil f�lgje opp saka i h�ve til dekanatet.

Tverrfagleg informatikk

Oppretting av eige studium. Kollegiet har vedteke � opprette studium i tverrfagleg informatikk ved UiO. SLI vil f� ei sentral rolle i samband med dette studiet.

Sak 4/3/2000: Modularisering og fagleg samordning

Saka om modularisering vart diskutert. Styret ber spesielt instituttleiinga gjere n�rare greie for korleis ein kan etablere ein "frimodul" p� dei ulike faga som kan organiserast utanom dei faste fagplanane. Her kan t.d. ein l�rar tilby undervisning innanfor eit emne vedkomande arbeider med. Slike einingar kan fungere som tilbod p� tvers av faga.

Vedtak: Instituttstyret sluttar seg til dei forslaga om modularisering i form av 5-vekttalsmodular som dei ulike faga har lagt fram til no. Styret ber vidare om at desse forslaga blir nedfelte i nye studieplanar Styret ber dei faga som ikkje har utarbeidd slike forslag, om � gjera det. I det vidare arbeidet m� ein sj� forslag og planar i h�ve til nye reglar og planar som kan bli resultatet av innstillinga fr� Mj�s-utvalet

Sak 5/3/2000 Ny stilling ved ILF, fagomr�det Tverrfaglig informatikk

Vedtak: ILF takkar ja til tilbodet om � f� overf�rt Geir Kirkeb�en til instituttet fr� 01.07.2000 og ser dette som ei naudsynt styrking av fagmilj�et m.a. i samband med etableringa av eit grunnfag i tverrrfagleg informatikk. Ein merkjer seg at stillinga inng�r som tilvekst i fagdimensjoneringa ved instituttet.

Frist for merknader til referatet er 2. juni

 

Ingeborg Kongslien
Instituttstyrar

 

Kari Winquist
Kontorsjef