Referat fra instituttstyrem�te 4/2000

Til medlemmer og varamedlemmer i instituttstyret, �konomikonsulenten, studiekonsulentane, arkivet, oppslagstavle ekspedisjonskontoret
V�r referanse KW 20. juni 2000
M�ndag 19.06.2000

TIL STADES:

Instituttstyrar:

Ingeborg Kongslien

Andre representantar for det faste vitskaplege personalet:

Inger Moen
Kristian E. Kristoffersen
Asbj�rn Br�ndeland
Tone Gedde

Representant for det �rem�lstilsette vitskaplege personalet:

Bente Ailin Svendsen

Representant for det administrative og tekniske personalet:

Erik Krogstad

Representant for studentane:

Janne von Koss Torkildsen
Kristian Jess

Sekret�r:

Kari Winquist

Saker:

Sak 1/4/2000: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkallinga og saklista vart godkjende

Sak 2/4/2000: Godkjenning av referat fr� instituttstyrem�te 3/2000

Referatet vart godkjent

Sak 3/4/2000: Orienteringssaker

Styrar orienterte fr� fakultetsstyrem�te 5.6.00:
Referata fr� Fakultetsstyret er tilgjengelege p� URL http://www.hf.uio.no/hf-sekr/fak-styr/

Mj�s-utvalet

UiO har h�yringsfrist 2. oktober. Fakultetsstyret har ekstraordin�rt m�te 30. august. ILF har h�yringsfrist 18. august.

Nye retningslinjer for biarbeid

Retningslinjene var lagt ved innkallinga til orientering.

Studiekvalitetsseminar.

ILF skal ha seminar 26. oktober. Alle vitskapleg tilsette og styrerepresentantane for �rem�ls/stipendiater og studentar skal m�te. I tillegg m�ter kontorsjef og studiekonsulent.

Sak 4/4/2000: Revisjon av budsjettet f�rste kvartal 2000

Vedtak:
Forslag til budsjettrevisjon blir vedtatt.

Sak 5/4/2000: ILFs deltaking i Leonardoprosjektet MedVoice

Vedtak:
Leonardoprosjektet MedVoice blir innvilga eit dekningsbidrag p� 0% p� midlane fr� EU. Dekningsbidraget p� eigne midlar g�r til finansiering av eige bidrag i prosjektet.

Sak 6/4/2000: Retningslinjer for tilstedevering ILF

Vedtak:
Retningslinjene blir vedtatt slik dei ligg f�re i notatet som vart delt ut i m�tet.

Sak 7/4/2000: Redusert arbeidsplikt for fagansvarlege

Vedtak:
Saka blir utsett i p�vente av betre saksgrunnlag.

Sak 8/4/2000: M�teplan for hausten 2000

Vedtak:
M�teplan blir vedtatt slik ho ligg f�re.

Sak 9/4/2000: Forskingsfri og permisjon for fagleg utvikling

Vedtak:
Innstilling fr� styrar blir vedtatt med dei presiseringar som kom fram i m�tet.

Sak 10/4/2000 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Ingeborg Kongslien
Kari Winquist

Frist for merknader er 15. juli 2000